title

خود ارزشيابي دانشجويان ترم آخر مامايي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از ميزان توانايي آنها درصلاحيتهاي مامايي

بايرامی, رقيه ، اكبر بگلو, معصومه ، همايونفر, نسرین (1388) خود ارزشيابي دانشجويان ترم آخر مامايي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از ميزان توانايي آنها درصلاحيتهاي مامايي. در: همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی, 15-14 مرداد 1388, اردبیل.

[img]
پیش نمایش
Image (TIFF) - نسخه چاپ شده
23MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: ارزشيابي توانمندي هاي دانش آموختگان مي تواند بازتاب مناسبي از عملكرد برنامه آموزش مامايي را فراهم كند و منجر به بهبود آن شود .هدف از انجام اين مطالعه، سنجش توانمندي هاي عمومي دانشجويان سال آخر مامايي از ديدگاه خودشان بود روش اجرا: در اين پژوهش توصيف 40 نفر دانشجوي مامايي در حال دانش آموختگي دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 1387، خود را بر اساس يك فرم ارزشيابي با مقياس ليكرت، در 8 صلاحيت مورد ارزشيابي قرار دادند. در نرم افزار spss با محاسبه ميانگين رتبه هاي داده شده به مجموع موارد هر يك از قابليتها نمره آنها در هر قابليت تعيين شد. يافته ها: دانش آموختگان مامايي اين دانشگاه در تمامي صلاحيت ها از ميانگين رتبه اي بيش از 4برخوردار بودند. صلاحيت مربوط به بهداشت مادر و كودك بيشترين ميانگين و مراقبت از نوزاد پر خطر كمترين ميانگين را به خود اختصاص داده بود. در صلاحيت مربوط به بارداري و زايمان تشخيص ديستوشي، تعيين پوزيسيون و جايگاه كمترين ميانگين را داشت. نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر مي تواند مسولين آموزش باليني را در تقويت هر يك از قابليتهايي كه دانشجويان ابراز ضعف مي كنند ياري كند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقيه بايرامی
نویسنده :معصومه اكبر بگلو
نویسنده :نسرین همايونفر
کلید واژه ها:خودارزشيابي ، دانشجوي مامايي
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی
کد شناسایی :1232
ارائه شده توسط : خانم نسرین همایونفر
ارائه شده در تاریخ :25 اردبهشت 1389 12:12
آخرین تغییر :07 مهر 1393 06:04

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...