title

بررسي ميزان تزريق غير ضروري خون و فرآورده هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1382

انتظاری, مسعود ، امانی, فیروز ، اعظمی, احد ، خراسانی مقدم, سولماز (1384) بررسي ميزان تزريق غير ضروري خون و فرآورده هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل در نيمه اول سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
57kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

500kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
179kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : اكثر افرادي كه نياز به ترانسفوزيون‌خون و فرآورده‌هاي خوني پيدا مي‌كنند، بيماران بدحالي هستند كه به دليل خونريزي، آنمي ناشي از بيماري مزمن، اختلالات انعقادي، مشكلات پلاكتي و ساير موارد مشابه مورد درمان قرار مي‌گيرند با توجه به مشكلات و هزينه بالاي تامين خون سالم و همچنين عوارض متعدد ناشي از ترانسفوزيون خون و فراورده‌هاي خوني لازمست كه تجويز فراورده‌هاي مذكور براساس معيارهاي عملي و فقط در صورت ضرورت انجام گيرد. مطالعه حاضر براي بررسي موارد ترانسفوزيون انجام گرفته در يك بيمارستان جراحي و سوختگي و تشخيص موارد غيرضروري ترانسفوزيون در يك مقطع شش ماهه صورت گرفته است. روش تحقيق : در اين مطالعه گذشته‌نگر، تمام بيماراني كه در نيمه اول سال 1382 در بيمارستان فاطمي اردبيل مورد تجويز خون و فراورده‌هاي خوني قرار گرفته بودند، مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس وضعيت باليني و معيارهاي آزمايشگاهي و شواهد موجود در پرونده بيماران و بر مبناي استانداردهاي موجود در كتابهاي مرجع علمي در مورد ضروري يا غيرضروري بودن ترانسفوزيون آنان تقسيم‌بندي انجام گرفته است. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج : از بين 150 بيماري كه داراي پرونده مشخص بوده و تحت ترانسفوزيون قرار گرفته بودند 46 مورد (7/25%) خون كامل، 92 مورد (4/51%) Packed Cell، 36 مورد(1/20%) FFP و 5 مورد (3/2%) پلاكت دريافت كرده بودند كه محل ترانسفوزيون در 60 مورد (40%) بخش ICU، 31 مورد (7/20%) بخش جراحي، 28 مورد (7/18%) اتاق عمل، 11 مورد(3/7%) بخش ارتوپدي، 10 مورد(7/6%) بخش سوختگي و 9 مورد(6%) بخش اورژانس بود. از نظر سني، بالاترين ميزان در گروه سني40 ـ20 سال(7/32%)بوده و از نظر جنسي (3/67%) بيماران مذكر بودند. از نظر ضرورت ترانسفوزيون، با توجه به معيارهاي علمي08/26% بيماران در گروه خون كامل، 44/30% در گروهPacked Cell 22/47% در گروه FFP و 80% در گروه پلاكت دريافت غيرضروري داشته‌اند. نتيجه گيري : با توجه به هزينه بالاي تهيه خون سالم و فراورده‌هاي خوني و نيز نظربه مشكلات متعددي كه مي‌تواند پس از ترانسفوزيون خون و فراورده‌هاي خوني در بيمار ايجاد شود (از جمله انتقال بيماريهاي ويروسي، اختلالات متابوليك، مشكلات آلرژيك، اشتباهات مختلف در مراحل تعيين گروه خون و كراس‌مچ و عوارض ناشي از آن، و همچنين واكنش هموليتيك كه مي‌تواند براي بيمار كشنده باشد)، تجويز اين فراورده‌ها در بيماران بايد با دقت بيشتر و بر اساس معيارهاي مشخص علمي انجام گيرد. درصد بالاي موارد غيرضروري تجويز خون و فراورده‌هاي خوني در مطالعه حاضر نياز به توجه بيشتر در اين زمينه را ضروري مي‌سازد.

عنوان انگليسي

Evaluation of radiologic finding in chest x Ray of over 2 years old child with chronic cough and its correlation with clinical finding

خلاصه انگلیسی

Intruduction: Cough is an important defense mechanism of the lungs and is a common symptom prompting visits to the physician. The chronic cough (more than 2 weeks) is one of the complications that needed to many diagnostic workup for diagnose. For the get to chronic cough’s etiology, patients age, familial history and physical examination are required. Age is an important factor in cough’s etologies and therefore examinations are different in infants with children. In infants bronchiolitis, viral pneumonia, Gastro esophagial reflux and pertosis are common etiolologies and Asthma, sinusitis, pneumonia and C.F are consider as a common cause of in children and therefore evaluation in these 2 groups is different completely. Materials & Methods: In this study, only children that had about 2 years who was affected to chronic cough were assesed. All children about 2 years old that had cough about 2 weeks duration was refered to experienced radiologist after thought examination and than clinical and radiologic finding was gathered and compare each other. Results: Among clinical finding, sputum and ronchous was most common and peribronchitis and hyperinflation was the most common eadiologic finding. Comparation between reveraled that most patients with sputum and clinical examination had peribronchitis in chest X Ray. It was also revealed that rochous and wheesing that was a most common auscultated finiding had peribronchitis and hyper inflation. For most of patient with PND attacked, peri bronchitis was reported. Conclusion: Over all in view point to clinical finding and prevalence of peri bronchitis, in this study diagnosis of viral broncho pneumonia and sino bronchitis can be considered for most of patients. It should be emphesized that prability of senusitis among another diagnosis should be consider has a factor that cause long term cough. However, each apear that para nasal graphy a long with chest X Ray, good be helpful in evalution of patient with chronic cough.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مسعود انتظاری
استاد مشاور :فیروز امانی
استاد مشاور :احد اعظمی
نگارنده :سولماز خراسانی مقدم
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0211
کلید واژه ها:ترانسفوزيون خون - فراورده‌هاي خوني- عوارض- بيماران بستري- اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):Blood Transfusion- blood Products- Complication- Bedridden Patients, Ardebil
موضوعات :WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :138
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :13 مهر 1388 05:20
آخرین تغییر :15 آذر 1391 11:50

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...