title

شیوع بارداری ناخواسته و تحلیل چند متغیره عوامل مرتبط با آن

محمدپوراصل, اصغر ، رستمی, فاطمه ، ایوان بقاء, ریحانه ، ترابی, سیده شیوا ، محرابی کوشکی, علی (1386) شیوع بارداری ناخواسته و تحلیل چند متغیره عوامل مرتبط با آن. در: همایش کشوری سلامت مادر و کودک, 5-6 اردیبهشت 1386, سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
92kB

خلاصه فارسی

هدف : علیرغم دسترسی نسبتاً آسان به روشهای پیشگیری از بارداری شیوع بارداری ناخواسته زیاد است. هدف مطالعه حاضر تعیین شیوع بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در شهر تبریز می باشد. مواد و روش ها : مطالعه بصورت مقطعی – تحلیلی در شش بیمارستان در شهریور ماه 1383 صورت گرفت. کلاً 1576 زن تازه زایمان کرده ، مورد مصاحبه قرار گرفتند . پرسشنامه این پژوهش شامل سوالاتی برای کسب اطلاعات دموگرافیک ، سابقه باروری ، روش پیشگیری از بارداری قبل از بارداری ، نوع بارداری ( برنامه ریزی شده یا ناخواسته ) و غیره بود. با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک عوامل مرتبط با بارداری ناخواسته مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها : نتایج نشان داد که 414 زن ( 7/26% ) بارداری ناخواسته داشتند. سن بالا (06/1 = OR ) ، تعداد فرزندان زنده (37/1 = OR ) و داشتن سابقه بارداری ناخواسته (34/4 = OR ) با بارداری ناخواسته ارتباط داشتند. نتیجه گیری : با توجه به بالا بودن شیوع بارداری ناخواسته ، پیشنهاد می شود سیاست های مناسب برای کاهش شیوع این مشکل با توجه به عوامل مرتبط با آن در نظر گرفته شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :اصغر محمدپوراصل
کلید واژه ها:بارداری ناخواسته - تنظیم خانواده - شیوع - مدل رگرسیون لوجستیک
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2221
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :09 فروردین 1390 10:46
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 11:17

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...