title

ارتباط نوع زایمان و آپاندکتومی در مادران بستری شده در بیمارستان تبریز از شهریور 76 تا اسفند 80

ایمانی, شهین ، کاظم پوراصغری, مریم ، ایوان بقاء, ریحانه (1381) ارتباط نوع زایمان و آپاندکتومی در مادران بستری شده در بیمارستان تبریز از شهریور 76 تا اسفند 80. در: پنجمین کنگره بین المللی زنان و زایمان, 17-20 آذر 1381, سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

[img]
پیش نمایش
PDF - نسخه چاپ شده
129kB

خلاصه فارسی

مقدمه: درطی دوران بارداری شیوع آپاندیست برابر با افراد غیر باردار است با توجه به روشهای مختلف ختم حاملگی (واژینال و سزارین) بر آن شدیم با مقایسه ای بین شیوع آپاندیست در خانمهایی که به این دو روش زایمان کرده اند انجام دهیم. روش کار: این تحقیق به صورت گذشته نگر بر روی 3000 بیمار آپاندکتومی شده در بیمارستان سینا در تبریز از شهریور 76 تا اسفند 80 انجام گرفت. اطلاعات از پرونده بایگانی بیمارستان مربوطه و استفاده از چک لیست تهیه شده از بین این بیماران 104 نفر با متغیرهای سن سابقه زایمان قبلی، کامل بودن شرح حال ، تعداد فرزندان - جمع آوری و یافته های حاصل در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری : محدوده سنی افراد مورد مطالعه بین 17 تا 44 سال بودند که بیشترین سن در محدوده 26 تا 30 سالگی (9/25) بود که سطح سواد 49 در سطح ابتدایی بود. نوع زایمان قبل از عمل (4/58%) به روش سزارین و (2/45%) نمونه ها به روش واژینال بود. شغل (2/96%) نمونه ها خانه دار بود. فاصله بین عمل سزارین و آپاندکتومی در این مطالعه حداقل یک و حد اکثر پس از 11 سال بود که این زمان در زایمان واژینال حداقل 2 و حداکثر 5 سال بود. بیشترین زمان شیوع آپاندیسیت بعد از عمل سزارین یک سال پس از زایمان و با درصد 6.67% بود که با افزایش دفعات سزارین شیوع آپاندیسیت کاهش یافته بود. پس از اولین زایمان واژینال میزان شیوع آپاندیست 6/11% و پس از دومین زایمان 20% بود که بعد از سومین زایمان شیوع آپاندیست کاهش یافته بود. با توجه به نتایج بدست آمده و افزایش میزان آپاندکتومی بعد از اولین سزارین بیش از 5 بار در نتایج این تحقیق، می توان از آن به عنوان هدف کاربردی تشویق برای زایمان طبیعی استفاده کرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :شهین ایمانی
کلید واژه ها:سزارین - زایمان واژینال - آپاندکتومی - آپاندیست
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2230
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :09 فروردین 1390 11:11
آخرین تغییر :23 شهریور 1391 12:21

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...