title

تاثير کيسه يخ برتسکين درد پرينه پس از برش اپي-زيوتومي در مراجعين به مرکز آموزشي – درماني الزهرا تبريز

کامران پور, سيده بهاره ، ایوان بقاء, ریحانه ، قوجازاده, مرتضی (1386) تاثير کيسه يخ برتسکين درد پرينه پس از برش اپي-زيوتومي در مراجعين به مرکز آموزشي – درماني الزهرا تبريز. مجله دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ــ 7 (3). ص.ص.4-10. شاپا 1735-7624

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
229kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nmjournal.tbzmed.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: يکي از شايع ترين مشکلاتي که شايد سبب ترس مادر از زايمان طبيعي بويژه در مادران اول زا گردد، درد پرينه بدنبال ترميم اپي زيوتومي است که متاسفانه در همه بيمارستانهاي آموزشي - درماني در هنگام زايمان مادران اول زا انجام مي شود. 94 درصد زناني که اپي زيوتومي شده اند از درد محل ترميم شکايت دارند که خود، عوارض نامطلوبي بر خود مراقبتي مادر و نيز ارتباط او با نوزاد مي گذارد. اين پژوهش با بررسي تسکين درد محل اپي-زيوتومي در مادران اول زا با استفاده از کمپرس يخ انجام شد. مواد و روشها: در اين کارآزمايي باليني تصادفي 180 نفر از مادران اول¬زا با اپي زيوتومي مياني ـ طرفي انتخاب و به صورت تصادفي به سه گروه درماني 60 نفره (دريافت کننده كمپرس يخ، شياف ديکلوفناک و قرص استامينوفن) تقسيم ‌شدند. با شروع درد بعد از اپي زيوتومي، قبل و بعد از مداخله شدت درد با مقياس عددي 10 نمره اي در هر سه گروه تعيين شد، سپس، يک گروه، شياف 50 ميلي گرمي ديکلوفناک (حداکثر تا 3 دوز تا زمان تسکين درد)، گروه ديگر، قرص 325 ميلي گرمي استـامينــوفن ( حداکثر تا 4 دوز تا زمان تسکين درد) و گروه سوم کيسه يخ (بسته به نياز بيمار) دريافت کردند. داده ها به وسيله روشهاي آماري توصيفي و آزمونهاي غيرپارامتري اندازه گيري مكرر (فريدمن)، آزمون كروسكال واليس و آزمون ويلكاكسون و با استفاده از نرم افزار آماريver14 SPSS/ مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته¬ها: نتايج نشان داد که درد پرينه بصورت معني داري در هر سه گروه کاهش پيدا کرد ولي تاثير کمپرس يخ بيش از دو روش ديگر بود. بحث و نتيجه گيري: ترغيب بيماران و مراقبين بهداشتي در بکارگيري روشهاي غير دارويي و کاهش مداخلات دارويي با انگيزه کاهش عوارض داروها و صرفه جويي در وقت و هزينه و نهايتاً تجربه خوشايند از زايمان نتيجه کلي و مطلوب اين تحقيق بود.


خلاصه انگلیسی

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سيده بهاره کامران پور
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:درد - کمپرس يخ - اپي زيوتومي
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2237
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :14 فروردین 1390 09:11
آخرین تغییر :23 بهمن 1391 08:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...