title

تاثیر اجرای مدل آموزش بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی

حسینی آهق, میر محمد ، زهره, ونکی ، موسوی, غلام عباس (1375) تاثیر اجرای مدل آموزش بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

خلاصه فارسی

این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی بوده که به منظور " بررسی تاثیر اجرای مدل آموزش بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی " در بخش های جراحی ,اورولوژی و پیوندکلیه بیمارستان بقیةالله العظم(عج) تهران انجام شده است. هدف کلی این پژوهش تعیین میزان تاثیر اجرای مدل آموزش بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی می باشدو فرضیه های پژوهش دال بر تاثیر اجرای این مدل آموزشی بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی بوده است. برای آزمون فرضیه ها و نیل به اهداف (32) نفر از پرستاران شاغل در بخش های فوق الذکر انتخاب شدند ، سپس آزمون های اولیه به منظور تعیین نیاز های آموزشی آنان از جمله سنجش میزان آگاهی توسط پرسشنامه و تعیین میزان عملکرد آنها در ارتباط با پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی توسط چک لیست های بررسی عملکرد انجام شد و بر اساس این نیازها و همچنین نظرات و پیشنهادات و استراتژیهای ارائه شده در مدل آموزش بزرگسالان برنامه ریزی آموزشی برای بازآموزی پرستاران در ارتباط با پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی انجام و در مدت یک ماه اجرا گردید. یک ماه بعد از بازآموزی آزمون مجدد توسط همان پرسشنامه و چک لیست ها به عمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای این مدل آموزشی بر میزان آگاهی پرستاران در ارتباط با پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی موءثر بوده است(p=./000). همچنین بکارگیری مدل توانسته است به میزان (128/51)درصد بهبودی در عملکرد مراقبتی پرستاران در زمینه پیشگیری از عفونت های ادراری و به میزان (18/261) درصد بهبودی در عملکرد مراقبتی پرستاران در زمینه پیشگیری از عفونت های تنفسی بوجود بیاورد و از آنجا که این مدل انگیزشی - آموزشی بوده است ، میزان انگیزش واحد های مورد پژوهش نیز در جلسات (4و6) آموزش مورد سنجش قرار گرفته که موءید انگیزش بالای پرستاران و ارتقاء آن در جلسه ششم بوده است و این امر بیانگر تاثیر استفاده از روشهای آموزشی چون بحث و گفتگوی گروهی و ارائه پروژه های گروهی و... در انگیزش دهی حین آموزش می باشد.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :میر محمد حسینی آهق
همکار طرح :ونکی زهره
تاریخ اتمام :19 تیر 1375
کلید واژه ها:مدل آموزش بزرگسالان - عملکرد پرستار - پیشگیری از عفونت های ادراری - پیشگیری از عفونت های تنفسی
کلید واژه ها (انگلیسی):Adult Instructional Model - Nurses practice - Urinary infection - Respiratory infection - prevention
موضوعات :WJ سیستم ادراری
WF سیستم تنفسی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :2239
ارائه شده توسط : آقای محمد حسینی آهق
ارائه شده در تاریخ :14 فروردین 1390 09:03
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 12:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...