title

افسردگي، اضطراب و پشيماني بعد از عمل زنان سترون شده در مراكز بهداشتي- درماني تبريز

نوری زاده , رقیه ، ایوان بقاء, ریحانه ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه ، پزشکی, محمد زکریا (1385) افسردگي، اضطراب و پشيماني بعد از عمل زنان سترون شده در مراكز بهداشتي- درماني تبريز. مجله دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ــ 2 (2). ص.ص.27-34. شاپا 1735-7624

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
190kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nmjournal.tbzmed.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: يكي از مسائلي كه اخيراً توجه اكثر محافل جهاني را به خود معطوف داشته، افزايش سريع جمعيت مي¬باشد. جامعه پزشكي، روشهاي مؤثري جهت تنظيم باروري عرضه نموده كه يكي از آنها سترون¬سازي زنان مي باشد. تعدادي از زناني كه سترون سازي را انتخاب مي¬كنند، ممكن است به يك سندرم نوروتيك مبتلا شوند. اين سندرم بصورت درد، افسردگي و فقدان ميل جنسي تظاهر مي نمايد. توانايي توليد مثل براي زنان معناي سمبوليك مهمي دارد و با تصوير بدني و هويت افراد در ارتباط است، لذا آثار ناشي از فقدان توانايي باروري بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد. مواد و روشها: مطالعه از نوع توصيفي است كه 150 زن سترون شده طي 10-1 سال اخير و 150 زن غير سترون به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده¬ها، پرسشنامه استاندارد افسردگي و اضطراب زونگ و نيز سؤالاتي در مورد مشخصات افراد و سنجش پشيماني بعد از عمل بود كه بوسيله واحدهاي مورد پژوهش تكميل و داده ها توسطSPSS نسخه 11 آناليز شد. يافته‌ها: مقايسه ميانگين افسردگي گروههاي مورد پژوهش، اختلاف معني داري را نشان نداد اما ميانگين اضطراب زنان سترون شده بطور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (0/30=P). ميزان پشيماني بعد از عمل زنان سترون شده 6 درصد بود كه با كشمكش با همسر به هنگام تصميم گيري جهت عقيمي ارتباط معني داري داشت (0/001>P). بحث و نتيجه‌گيري: نتايج پژوهش حاضر و تفاوتهاي شخصيتي و قدرت سازگاري افراد در مواجهه با تغييرات، متذكر اهميت مشاوره قبل از عمل و سيستم پيگيري بعد از عقيمي در جهت ارتقای سطح سلامت روان زنان مي باشد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقیه نوری زاده
کلید واژه ها:افسردگي - اضطراب - سترون سازي
موضوعات :WQ مامایی
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2243
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :16 فروردین 1390 09:05
آخرین تغییر :23 بهمن 1391 10:37

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...