title

مقایسه میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما و ادرار در شدت های متفاوت

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، دوستی, جعفر (1386) مقایسه میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما و ادرار در شدت های متفاوت. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

هدف از تحقیق حاضر ، مقایسه میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما و ادرار در شدت های متفاوت می باشد. بدین منظور 15 نفر از دانشجویان ورزشکار مرد بطور تصادفی انتخاب شده و با رضایت در این تحقیق شرکت کردند. نمونه ها دو تلاش جداگانه به فاصله یک هفته اجرا کردند. تلاش اول شامل دویدن با شدت 65 درصد VO2max به مدت 90 دقیقه و تلاش دوم با شدت 80 درصد VO2max به مدت 30 دقیقه و در دمای هوای 24 درجه و رطوبت نسبی 45 بود.وزن بدن و نمونه های خون و ادرار قبل و بعد از هر جلسه تمرین گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t همبسته و نیز t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وزن بدن بطور معنی داری در هر دو تلاش کاهش یافت و درجه تعریق در تلاش دوم بیشتر از تلاش اول بود. میانگین حجم پلاسما در قبل و بعد از تمرین در هر دو تلاش کاهش معنی داری نشان داد. با وجود کاهش در آب بدن ، سدیم و پتاسیم سرم در هر دو تلاش حفظ و سدیم و پتاسیم ادرار افزایش داشت.

عنوان انگليسي

Comparison of Sweat and plasma electrolytes concentration and urin in different intensity.


نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :لطفعلی بلبلی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
استاد مشاور :آیدین ولی زاده
نگارنده :جعفر دوستی
کلید واژه ها:میزان تعریق ، سدیم ، پتاسیم ، پلاسما ، ادرار ، شدت تمرین ، دانشجویان ورزشکار
کلید واژه ها (انگلیسی):Sweat volume , Plasma electrolytes , Urine electrolytes , Different intensity , Athlete Students
موضوعات :QT فیزیولوژی
WH سیستم های خونی و لنغاوی
WJ سیستم ادراری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2245
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :14 شهریور 1392 11:28
آخرین تغییر :14 شهریور 1392 11:28

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد