title

بررسی تاثير دگزامتازون وريدی در کاهش سرفه ناشی از الفنتانيل در زمان القای بيهوشی

نوروزی, ودود ، محمدیان اردی, علی (1389) بررسی تاثير دگزامتازون وريدی در کاهش سرفه ناشی از الفنتانيل در زمان القای بيهوشی. مجله انجمن انستزیولوژی ومراقبتهای ویژه ایران ــ 31 (70). ص.ص.55-61. شاپا 1027-2704

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
124kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iranesthesia.org/portal.aspx?tabid=204

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: این مسأله که مخدرهاي صناعی 1 (فنتانیل، آلفنتانیل و ... ) بدون سرکوب قلبی، عروقی و بدون ترشح هیستامین سبب کاهش سریع در پاسخهاي بدن به استرسهاي القاء بیهوشی عمومی میشوند و همچنین بیدردي مؤثري را در برش جراحی ایجاد میکنند، موجب استفادة روزافزون از آنها شده است. سرفۀ واکنشی 2 پس از تزریق این داروها و مطالعات گوناگون گزارش شده است. این سرفه ها عوارض بسیاري در پی داشته اند. براي کاهش این سرفه ها کوششهاي زیادي صورت گرفته است که از جملۀ آنها استفاده از لیدوکایین، افدرین وترزیق مداوم مخدر را میتوان نام برد. این مطالعه با هدف بررسی اثر دگزامتازون در مهار سرفه هاي ناشی از آلفنتانیل به عنوان مخدر صناعی داراي عارضۀ سرفه در مرکز آموزشی درمانی فاطمی اردبیل انجام شده است. مواد و روشها: در این بررسی کارآزمایی بالینی دوسوکور تعداد 80 بیمار کاندید جراحی غیر اورژانس که نیازمند بیهوشی عمومی بودند و براي آنها آلفنتانیل به عنوان پیشداروي مخدر قبل از القاء بیهوشی استفاده میشد انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه 40 نفري قرار گرفتند. در گروه مداخله 5 دقیقه قبل از تزریق آلفنتانیل،. 0/15 میلیگرم/ کیلوگرم دگزامتازون و در گروه کنترل هم حجم و همرنگ آن 2 سیسی نرمال سالین تزریق گردید. سرفه هاي بیماران طی مدت 30 ثانیه پس از تزریق آلفنتانیل شمارش گردید و با هم مقایسه شد. اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS (نسخه 15) و تستهاي آماري تی و کاي دو و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید. سطح کمتر از0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج پژوهش اخیر نشان داد که بین میزان بروز سرفه بعد از مصرف دگزامتازون با گروه کنترل تفاوت معنیداري یافت نشد. همچنین در آنالیز رگرسیون انجام شده، بین بروز سرفه و متغیرهاي جنس، سن و شاخص تودة بدن 3 رابطۀ معنی داري یافت نشد. نتیجه گیري: با توجه به معنی دار نبودن ارتباط بروز سرفه با متغیرهاي طرح، ارتباط مصرف دگزامتازون براي کاهش میزان سرفۀ ناشی از آلفنتانیل در این طرح ثابت نشد. از این تحقیق چنین نتیجه گیري شد که میزان بروز سرفه در سنین پایین بیشتر است.

عنوان انگليسي

Effect of intravenous dexamethasone in dimishing alfentanyl-induced-cough

خلاصه انگلیسی

Background & objectives: The use of synthetic opioids (fentanil, alfentanil, …) has been increasing as they can induce anesthesia without histamine release to the stress caused by anesthesia and can cause an effective analgesia at first cut. Reactive cough induced by this group of drugs has been reported in various studies. This cough can cause several adverse effects and many efforts have been made in order to decrease it such as using lidocaine, ephedrine, and continuous infusion of the opioids. Materials and methods: In our study which was performed as a double – blinded clinical trial, 80 patients who required non-emergency surgeries requiting general anesthesia and received alfentanil, were selected. Patients were categorized in ASAI-I and randomly divided into two groups of 40. The intervention group received dexamethasone, 0.15 mg/kg 5 minutes prior to alfentamil injection while the controls received an injection of saline of the same color and volume (2 ml ). The numbers of coughs was counted 30 seconds after alfentanil injection and then were compared. The data were analyzed by SPSS (ver. 15) using T-tests and Chi-square. The p-value was less than 0.05 considered significant. Results: This study showed that there was not meaning difference in incident of cough between dexamethasone groups with control group. In regression analysis there was not meaningful difference in incidence of cough and variable of sex, age and BMI. Conclusions: Regarding insignificance of correlation between incidence of cough and the variables of the study, administering of dexamethasone for decreasing of incidence of alfentanil induced cough was not demonstrated. In this study, incidence of cough was more in younger subject.

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ودود نوروزی
کلید واژه ها:الفنتانیل - سرفه - دگزامتازون
کلید واژه ها (انگلیسی):cough - dexamethasone - alfentanyl
موضوعات :QV فارماکولوژی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :2268
ارائه شده توسط : دکتر ودود نوروزی
ارائه شده در تاریخ :04 اردبهشت 1390 12:47
آخرین تغییر :10 اسفند 1391 11:27

ویرایش های موجود این سند

  • بررسی تاثير دگزامتازون وريدی در کاهش سرفه ناشی از الفنتانيل در زمان القای بيهوشی. (deposited 04 اردبهشت 1390 12:47) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...