title

بررسی میزان اطلاعات مادران از زردی دوران نوزادی

ایوان بقاء, ریحانه ، وکیلی, زهرا (1389) بررسی میزان اطلاعات مادران از زردی دوران نوزادی. در: سومین همایش سراسری سلامت نوزادان و پریناتولوژی ایران با محوریت بارداری پرخطر - نوزادان پر مخاطره, 9-11 تیر ماه 1389, زنجان - مرکز همایش های بین المللی روزبه.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
635kB

خلاصه فارسی

مقدمه: زردي نوزادان يكي از مسائل مهم و شايع دوران نوزادي مي باشد. قريب به 60% از نوزادان ترم و 80% از نوزادان پره ترم مبتلا به زردي مي شوند. اهميت زردي به خاطر عوارض خطرناك ناشي از افزايش بيلي روبين و رسوب آن در مغز است كه مي تواند صدمات جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد. به دليل اهميت نقش مادران در تشخيص به موقع زردي بر آن شديم تا ميزان اطلاعات مادران تازه زايمان كرده شهرستان خلخال را در اين خصوص مورد بررسي قرار دهيم. مواد و روش كار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي 50 مادر تازه زايمان كرده با نمونه گيري آسان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه خود تنظيم شده شامل مشخصات دموگرافيك و 30 سوال در ارتباط با زردي نوزادان بود كه با مصاحبه و یا توسط خود مادر تكميل شدند. داده ها توسط SPSS 14 آناليز گردید. يافته ها: ميانگين سني مادران 26 سال، 66% روستايي،98% مراقبت هاي دوران بارداري توسط كادر بهداشت بود و 40% مادران اول زا 60% زايمان طبيعي داشتند. 58% از آنها زردي نوزادان را به خاطر تغذيه ناكافي با شير مادر دانستند. 88% زردي نوزاد را خطرناك و 92% معتقد بودند كه بايد درمان شود. نتيجه گيري: نتيجه تحقيق نشان مي دهد با توجه به اطلاعات غلط مادران در تشخيص و درمان زردي، بهترين زمان براي آموزش صحيح در مورد زردي نوزاد در دوران بارداري بخصوص سه ماه آخر و توسط كادر بهداشت است تا با ارائه اطلاعات صحيح در اين مورد، از پيامدهاي ناگوار زردي نوزاد پيشگيري به عمل آيد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:اطلاعات - مادران – زردي نوزاد
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2299
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :14 اردبهشت 1390 08:41
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 11:24

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...