title

مقايسة تأثير روشهاي داروئي و غيرداروئي برتسكين درد پرينه پس از برش اپي‎زيوتومي در مراجعين به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) شهر تبريز

ایوان بقاء, ریحانه ، فردی آذر, زهرا ، قوجازاده, مرتضی ، کامران پور, سيده بهاره (1386) مقايسة تأثير روشهاي داروئي و غيرداروئي برتسكين درد پرينه پس از برش اپي‎زيوتومي در مراجعين به مركز آموزشي درماني الزهرا(س) شهر تبريز. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
[img]
پیش نمایش
متنی
925kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
460kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
830kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://diglib.tbzmed.ac.ir/Defalt_opals.aspx

خلاصه فارسی

مقدمه: از شايعترين مشکلات زنان در دوره نفاس، درد پرينه است که در 94 درصد زناني که اپي زيوتومي شده اند وجود دارد، و عوارض نامطلوبي بر سلامت روحي و جسمي مادر و ارتباط او با نوزاد مي-گذارد. هدف: مقايسه تاثير روش هاي دارويي وغير دارويي بر تسكين درد پرينه پس از برش اپي زيوتومي. مواد و روش ها: اين پژوهش يك کارآزمائي باليني تصادفي است بطوريکه 180 نفر از زنان نخست زا با اپي¬زيوتومي مياني ـ طرفي انتخاب و به صورت تصادفي به سه گروه درماني 60 نفره (قرص، شياف، كيسه يخ) تقسيم ‌شدند. با شروع درد بعد از اپي زيوتومي، قبل و بعد از مداخله شدت درد با مقياس عددي 10 نمره اي در هر سه گروه تعيين شد، سپس يک گروه، شياف 50 ميلي گرمي ديکلوفناک (حداکثر تا 3 دوز تا زمان تسکين درد)، گروه ديگر قرص 325 ميلي گرمي استـامينــوفن (حداکثر تا 4 دوز تا زمان تسکين درد) و گروه سوم کيسه يخ (بسته به نياز بيمار) دريافت کردند. داده ها به وسيله روشهاي آماري توصيفي و آزمونهاي ناپارامتري اندازه گيري مكرر (فريدمن)، آزمون كروسكال واليس و آزمون ويلكاكسون و با استفاده از نرم افزار آماري Win/SPSS.14 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که درد پرينه بصورت معني داري در هر سه گروه کاهش پيدا کرده است بطوريکه تاثير کيسه يخ بيش از شياف ديکلوفناک و تاثير شياف ديکلوفناک بيش از قرص استامينوفن بود. نتيجه گيري: ترغيب بيماران و مراقبين بهداشتي در بکارگيري روشهاي غير داروئي و کاهش مداخلات داروئي با انگيزه کاهش عوارض داروها و صرفه جوئي در وقت و هزينه ضروري به نظر مي رسد.

عنوان انگليسي

The Comparison of the effect of pharmaceutical and non pharmaceutical methods on the reliefe of perineal pain after episiotomy in patients reffering to educating health center of ALZAHRA-Tabriz, 2005-6.

خلاصه انگلیسی

Introduction: perineal pain is the most common women's problems in postpartum period. This problem has been found in %94 of the women who became episiotomy and it caused undesirable complications on mothers' physical and emotional health state and their relationship with their infants. Objective: Comparing the effects of Acetaminophen tablets, Diclofenac Suppositories & Ice packs on the relief of perineal pain after episiotomy. Material and methods: This research is a randomized clinical trial in which 180 primiparous women with mediolateral episiotomy were selected and divided randomly into three groups (tablets, suppositories, and icepacks). After beginning of post – episiotomy pain, the intensity of pain determined before and after intervention using numerical rating scale, in the first group, 50 mg Diclofenac suppositories (at maximal 3 doses until the pain relieved) and in the other group 325 mg Acetaminophen tablets (at maximal 4 doses until the pain relieved) and in the third group ice packs (based on the patients' need) were described. The data have been analyzed with descriptive statistical methods and non – parametric tests, frequent measurement (Friedman), kruskall – wallis, wilcoxon using statistical software spss.14/win. Results: The result of this research showed that the perineal pain decreased significantly in all groups, that is, the effect of ice packs was more than the diclofenac suppositories and the effect of diclofenac suppositories was more than acetaminophen tablets. Discussion: Encouraging patients and health care workers to use non-pharmaceutical methods and lessen drug interference with the motivation of decreasing side effects of drugs and saving time and expenses seem necessary.

نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ریحانه ایوان بقاء
استاد مشاور :زهرا فردی آذر
استاد مشاور :مرتضی قوجازاده
نگارنده :سيده بهاره کامران پور
کلید واژه ها:درد پرينه - قرص استامينوفن - شياف ديکلوفناک - کيسه يخ - اپي زيوتومي
کلید واژه ها (انگلیسی): Perineal pain - Acetaminophen tablets - Diclofenac -suppository - Ice pack - Episiotomy
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2300
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :14 اردبهشت 1390 09:33
آخرین تغییر :13 آذر 1391 11:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...