title

تاثیر دو شیوه تمرینی درجا و انتقالی بر ترکیب بدن مردان جوان چاق

بلبلی, لطفعلی ، زاهد, عادل ، نقی زاده باقی, عباس ، آزادی, بهزاد (1388) تاثیر دو شیوه تمرینی درجا و انتقالی بر ترکیب بدن مردان جوان چاق. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم انسانی.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

هدف از تحقيق حاضر، بررسی تأثیر دو شیوه¬ی تمرینی درجا(دوچرخه ثابت + وزنه تمرینی) و انتقالی(جاگینگ + نرمش پویا) بر ترکیب بدنی مردان جوان چاق بود.به همین منظور،40 نفر از مردان جوان چاق (با دامنه ی سنی5± 25 سال ، میانگین قد و وزن به ترتیب برای گروه تمرینی درجا برابر cm85/173 وkg15/109 و میاگین قد و وزن به ترتیب برای گروه تمرینی انتقالی برابرcm05/175 و kg95/106 ) با شاخص توده بدنی بیشتر از 30 به طور داوطلبانه انتخاب شدند ودر دو گروه 20 نفره درجا و انتقالی قرار گرفتند.آزمودنی ها به مدت 8 هفته تحت تمرین درجا و انتقالی در دو گروه قرار گرفتند. برنامه ی تمرینی درجا شامل سه قسمت بود که هر قسمت دریک روز انجام شده و در طول 8 هفته این برنامه بصورت چرخشی مورد استفاده قرار گرفت. زمان در نظر گرفته شده برای هر برنامه 75 دقیقه بوده است .برنامه ی تمرینی انتقالی هم 3 جلسه در هفته و هر هفته به مدّت 75 دقیقه طبق برنامه اجرا شد. برای تجزیه تحلیل و مقایسه ی داده های آماری از tهمبسته و t مستقل استفاده شد.نتایج نشان می دهد که هر دو نوع تمرین درجا و انتقالی بر وزن چربی بدن مردان جوان چاق تأثیر معنا داری دارند. اما این دو نوع تمرین بر وزن بدون چربی مردان جوان تأثیر معنا داری ندارند و بین تأثیر تمرین انتقالی و درجا بر وزن چربی و بدون چربی بدن آزمودنی هاتفاوت معنا داری از نظر آماری وجود نداشت.

عنوان انگليسي

The Effect of two in-place and transitional training methods on fat young men's body composition


نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :لطفعلی بلبلی
استاد مشاور :عادل زاهد
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :بهزاد آزادی
کلید واژه ها:تمرین درجا ، تمرین انتقالی ، ترکیب بدن ، مردان جوان چاق
کلید واژه ها (انگلیسی):In-place training , Transitional training , Body composition , Obese young men , Lean body mass , Fat mass
موضوعات :QT فیزیولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2319
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :18 اردبهشت 1390 08:30
آخرین تغییر :20 شهریور 1391 13:41

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد