title

بررسي وشناسائي عوامل مؤثر بر اتلاف وقت در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از ديدگاه كاركنان و مديران

علایی, محسن ، نقی زاده باقی, عباس ، کاظمی, علی (1386) بررسي وشناسائي عوامل مؤثر بر اتلاف وقت در دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از ديدگاه كاركنان و مديران. کارشناسی ارشد (پایان نامه) سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اردبيل.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسي وشناسائي عوامل مؤثر بر اتلاف وقت در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان اردبيل ازديدگاه كاركنان ومديران انجام پذيرفت . براي اين منظور دوگروه مديران وكاركنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بعنوان جامعة آماري انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از مدل تصميم گيري كرجسي ، مورگان 325 نفر بدست آمد وبرای انتخاب حجم نمونه در واحد ها ازروش نمونه گیری اختصاص متناسب وبرای انتخاب افراد در داخل واحد ها از روش تصادفی ساده استفاده شد. سپس پرسشنامه اي حاوی 65 سئوال تهيه گرديد که پس از انجام آزمايشي در محدودة 15روز روي 10 نفر اعتباريابي شد . پس از اجراي پرسشنامه ، جمعاً 20 پرسشنامه به سبب مخدوش بودن و عدم همكاري و يا ارائه موارد بدون جواب كنار گذاشته شد و بدين ترتيب تعداد پرسشنامه هاي قابل تجزيه و تحليل به 305 مورد تقليل يافت .داده هاي جمع آوري شده در مرحله اول با روشهاي آمار توصيفي بررسي و در مرحله بعد براي تعيين روابط بین متغیرها و نیزتفاوت بين گروهها با استفاده از نرم افزار آماري (SPSS) برحسب مورد از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسن، T Test مستقل ، و آنالیز واریانس یک طرفه(ANOVA) وآزمون تعقيبي توكي بهره گيري شد .نتايج نشان دادكه عوامل اتلاف وقت به ترتیب اولویت از نظر پاسخگویان شامل عوامل مربوط به مهارتهای فردي مدیریت زمان ( بی نظمی فردی ، ناتوانی در گفتن نه، تفویض اختیار ، هدفگذاری ، برنامه ریزی عملیاتی و اولویت بندی فعالیتها) با 84/93 دقيقه در يك روز، عوامل سازماني(جلسات غير موثر، رضایت از حقوق ومزایا، ارتباطات ) با 20/ 61 دقيقه و عوامل شغلي(هویت کاری ، تنوع وظایف شغلی ، استقلال در کار، بازخورد شغلی و اهمیت شغلی) با 30/53 دقيقه بودند.نتایج نشان داد که بین تمامی عوامل فردی مربوط به مهارتهای مدیریت زمان واتلاف وقت آنها رابطه معنی داری وجود دارد ،همچنین بین تمامی عوامل سازمانی واتلاف وقت آنهارابطه معنی داری وجودداشت(0/05>p).البته بين هيچكدام از عوامل شغلي با اتلاف وقت ناشي از آن و كل اتلاف وقت كاركنان رابطه معني داري مشاهده نشد.(0/05<p)نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محسن علایی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :علی کاظمی
کلید واژه ها:اتلاف وقت - دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - كاركنان - مديران
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2324
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :20 تیر 1390 07:59
آخرین تغییر :21 شهریور 1391 07:26

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد