title

مقايسه وبررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيکي ،آنتروپومتريکي وترکيب بدني در ورزشکاران استقامتي ونيمه استقامتي

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، قضائی عنبران, یاور (1387) مقايسه وبررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيکي ،آنتروپومتريکي وترکيب بدني در ورزشکاران استقامتي ونيمه استقامتي. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

هدف اين تحقيق بررسي و مقايسه برخي از ويژگي هاي فيزيو لوژيک وآنترو پومتريک در ورزشکاران نخبه استقامتي ونيمه استقامتي مي باشد. ازبين 46 نفر از ورزشکاران دوميداني کار استقامتي ونيمه استقامتي استان اردبيل 15 نفر ورزشکاردونده استقامتي با میانگین (سن=1.17±21.33 سال، قد=5.39±172.86 سانتی متر و وزن=4.7±68.7 کیلوگرم)و 15 نفر ورزشکار دونده نيمه استقامتی با میانگین (سن=1.35±20.40 سال، قد=3.40±181.23 سانتی متر و وزن=5.73±79.5 کیلوگرم) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و ويژگي هاي آنترو پومتريک ( در صد چربي بدن وشاخص توده بدن) و فيزيو لوژيک (حد اکثر اکسيژن مصرفي ، توان بي هواز ي و فشار نبض اکسيژن ) آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداري بين ميانگين حد اکثر اکسيژن مصرفي ،توان بي هوازي،فشار نبض اکسيژن ، درصد چربي بدن وشاخص توده بدن بين دو گروه وجود دارد. با توجه به يافته هاي تحقيق مي توان نتيجه گيري نمود که فعاليت عادتي ورزشکاران مهمترين عامل در وجود اختلاف هاي مشاهده شده در بين دو گروه مي باشد.

عنوان انگليسي

Consideration and comparison some of physiological , anthropometrical and body composition indexs in endurence and middle endurence athletes


نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :لطفعلی بلبلی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
استاد مشاور :آیدین ولی زاده
نگارنده :یاور قضائی عنبران
کلید واژه ها:فيزيولوژيک،آنتروپومتريک،استقامتي ،نيمه استقامتي
موضوعات :QT فیزیولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2326
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :19 مرداد 1391 11:16
آخرین تغییر :19 مرداد 1391 11:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد