title

بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهر گیلان غرب

درگاهی, عبداله ، شرفی, کیومرث ، فرخی, مهرداد ، پارسی, سعید ، صادقی, هادی (1389) بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهر گیلان غرب. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (2). ص.ص.29-36. شاپا 1735-2584

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
266kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://src.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: در تکامل فن آوری تصفیه فاضلاب روشهای طبیعی جزء قدیمی ترین روشهایی می باشند که بکار گرفته شده اند. استفاده از برکه های تثبیت به دلایل اقتصادی، فنی و بهره برداری آسان و ارزان بشدت مورد توجه متخصصین می باشد. بطوری که در اکثر کشورهای جهان بصورت قابل توجهی برای تصفیه فاضلابهای خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این تحقیقف بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهر گیلان غرب و مطابقت دادن کیفیت پساب نهایی خروجی با استانداردهای موجود برای استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی می باشد. روش کار: این تحقیق بصورت توصیفی - مقطعی بوده که در طول انجام آن نمونه ها از شش نقطه ( ورودی و خروجی برکه های بی هوازی و خروجی چهار برکه اختیاری) در طی چهار ماه بصورت هفتگی برداشته شد و اندازه گیری پارامترهای مذکور بر اساس دستور العمل آزمایشهای آب و فاضلاب انجام گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان حذف پارامترهای BOD5, COD و TSS در برکه بیهوازی به ترتیب 37/51% ، 01/52%، 52/75% بوده و این میزان حذف در کل سیستم به ترتیب به 64/84%، 57/82% و 81/83% رسیده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کیفیت پساب خروجی برکه های مذبور با استانداردهای موجود جهت استفاده مجدد در آبیاری کشاورزی مطابقت دارد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عبداله درگاهی
کلید واژه ها:برکه تثبیت ، ترکیبات آلی ، تصفیه طبیعی ، گیلانغرب
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :2368
ارائه شده توسط : آقای هادی صادقی
ارائه شده در تاریخ :29 خرداد 1390 12:37
آخرین تغییر :31 فروردین 1393 09:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...