title

تاثیر آوای قرآن کریم بر درد بعد از سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشی - درمانی زنان و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهر تبریز سال 1375

ایوان بقاء, ریحانه (1378) تاثیر آوای قرآن کریم بر درد بعد از سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشی - درمانی زنان و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهر تبریز سال 1375. در: همایش سراسری مادر ایمن, 31-30 خرداد 1378, دانشکده پرستاری و مامایی - تالار علامه طباطبایی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
5MB

خلاصه فارسی

عمل جراحی سزارین از شایعترین اعمال جراحی می باشد و بیماران پس از عمل، درد شدیدی را تجربه می کنند و جهت تخفیف درد بعد از عمل، دارو درمانی به عنوان یک روش اولیه جهت تسکین درد به کار می رود ولی همیشه بهترین مداخله و تدبیر نمی باشد. زیرا علاوه بر داشتن عوارض جانبی و وقت گیر بودن هنگام مصرف، هزینه زیادی بر سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل می نماید. لذا اخیرا تاکید زیادی بر روشهای تسکین غیر دارویی درد شده است. در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 56 زن نخست زای 30-20 ساله که به صورت تصادفی در یکی از دو گروه مورد یا شاهد قرار گرفتند، نمونه های پژوهش را تشکیل می دادند. نمونه ها تا حد امکان همسان سازی شده و آموزشهای لازم در مورد سنجش درد به آنها داده شده بود. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و مشاهده منظم استفاده شد. پرسشنامه، فهرست افسردگی بک، برگه تنظیم شده جهت ارزیابی واکنشهای رفتاری و فیزیولوژیک مددجو نسبت به درد، خط کش درد و برگه ثبت مسکن های مصرف شذه در 48 ساعت اول بعد از عمل جزو ابزار مطالعه بود. برای واحدهای گروه مورد، آوای قرآن در دو روز اول بعد از عمل، توسط یک دستگاه ضبط صوت کوچک و گوشی مخصوص پخش می شد. نتایج حاکی از آن بودندکه این نمونه ها کاهش درد قابل ملاحظه ای در محل عمل داشته (01/0=P) و درد کمتری را تجربه نمودند. در ضمن داروی مسکن کمتری نیز در مقایسه با گروه شاهد مصرف کردند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:درد بعد از عمل حراحی سزارین - آوای قرآن کریم
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WQ مامایی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2371
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :01 خرداد 1390 08:14
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 12:56

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...