title

بررسی اثرات افزودن کتامین به مرفین در پمپ وریدی PCIA بعد از اعمال جراحی ارتوپدی

اخوان اکبری, قدرت ، ایمانی, فرناد ، رحیم زاده, پوپک ، حیدریان, مجید (1388) بررسی اثرات افزودن کتامین به مرفین در پمپ وریدی PCIA بعد از اعمال جراحی ارتوپدی. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
43kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://israpm.org/index.php?option=com_content&vie...

خلاصه فارسی

مقدمه: ایجاد بی دردی با پمپ وریدی( PCIA ) با استفاده از مخدرها یک روش مناسب برای تسکین درد پس از عمل می باشد. با توجه به عوارض مخدرها( تهوع، دپرسیون تنفسی، تولرانس و آرامبخشی) و لزوم کاهش دوز مصرفی آنها و نیز بهبود کیفیت بی دردی، می توان از داروهای کمکی استفاده کرد. کتامین در دوز های پائین دارای خاصیت بی دردی بوده و در صورت تجویز همزمان با مخدرها ممکن است اثر سینرژیسم داشته باشد. هف این مطالعه بررسی اثرات افزودن کتامین به مورفین در پمپ وریدی (PCIA ) بعد از اعمال جراحی ارتوپدی می باشد. روش کار: شصت بیمار 70- 20(ASA l-ll) ساله کاندید عمل جراحی ارتوپدی و بدون سابقه بیماریهایی مثل اعتیاد و تشنج، بعد از آگاهی و اخذ رضایت کتبی وارد مطالعه شدند. پس از پایان جراحی به منظور کنترل درد بعد از عمل، پمپ کنترل وریدی درد PCIA برای بیماران گذاشته شد.بیماران به صورت تصادفی به 3 گروه تثسیم شدند و محلول روزانه پمپ در گروه اول شامل: کتامین 100 میلیگرم با 20 میلیگرم مرفین، گروه دوم: کتامین 100 میلیگرم با 10 میلیگرم مورفین و گروه سوم (گروه شاهد) 20 میلیگرم مرفین بود. نمره درد بیمار با مقیاسهای ( 10-0 ) VAS و (VRS (0- 5، میزان مصرف کلی مخدر، نمره آرامبخشی با معیار رامسی (5 -0) و میزان تهوع و استفراغ هر 12 ساعت تا 2 روز پس از اتصال پمپ سنجیده و ثبت گردید. نتایج: کنترل درد VAS کمتر از 3 یا VRS کمتر از 2 در گروه اول(کتامین با مرفین) نسبت به دو گروه دیگر به طور معنی داری بهتر بود(P<0/05).در گروه اول نیاز به مقادیر اضافی مخدر در 10 درصد موارد، در گروه دوم 25 درصد و در گروه سوم 20 درصد بود.مشخصات دموگرافیک، نمره آرامبخشی و عوارض دارویی در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت(P>0/05). بحث: اضافه کردن کتامین به مرفین در پمپ وریدی می تواند باعث کنترل بهتر درد و کاهش نیاز به مخدر اضافی گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سایر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :قدرت اخوان اکبری
کلید واژه ها:درد بعد از عمل ، PCIA ، مرفین ، کتامین
موضوعات :QV فارماکولوژی
WB پزشکی عملی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :2415
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :16 خرداد 1390 08:19
آخرین تغییر :10 فروردین 1393 09:46

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...