title

آگاهي و نگرش زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر اردبيل از روش هاي اورژانس پيشگيري از بارداري

شهباززادگان, سمیرا (1388) آگاهي و نگرش زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر اردبيل از روش هاي اورژانس پيشگيري از بارداري. مجله علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل ــ 11 (3). ص.ص.58-63.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
136kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing.arums.ac.ir/images/stories/majaleh/...

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: نگرانی اصلی از افزایش جمعیت جهان، تهدید جان میلیونها نفر است که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. هنوز 50-25% زنان کشورهای در حال توسعه آخرین حاملگی خود را ناخواسته ذکر می‌کنند. هدف کنترل موالید کاهش حاملگی ناخواسته و به طور کلی ارتقاء سلامت جسمی و روانی زنان و حتی کودکان است. این مطالعه با هدف تعیین آگاهي و نگرش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل نسبت به روش‌هاي اورژانس پيشگيري از بارداري انجام گرفت. روش کار: مطالعة حاضر به روش توصيفي- تحليلي در شهر اردبیل انجام گرفت. در اين مطالعه 250 نفر از زنان مراجعه کننده به درمانگاههای شهر اردبیل که از روشهای غیر مطمئن از قبیل کاندوم، روش ریتمیک، منقطع وغیره استفاده می کردنداز طریق نمونه گیری آسان از5 مركز بهداشتي شهرستان اردبيل انتخاب شدند و در مورد آگاهی و نگرش نسبت به روش پیشگیری اضطراری، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خود ساخته شامل مشخصات دموگرافیک، سؤالات آگاهی و سؤالات نگرش جمع آوری و به کمک آزمونهای آماری t و کای دو تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: براساس یافته های این پژوهش میانگین سن افراد مورد مطالعه6 ± 27 سال و میانگین سن ازدواج 3/4 ± 3/22 سال بود. 71درصد افراد خانه دار بودند. 76 درصد زنان دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و24درصد تحصیلات دانشگاهی داشتند. میزان آگاهی زنان استفاده کننده از روشهای غیر مطمئن پیشگیری از بارداری در مورد پیشگیری اضطراری در 27 درصد موارد خوب، در 26 درصد موارد ضعیف و در 47 درصد موارد در حد متوسط و 58 درصد نگرش مثبت و 42 درصد نگرش منفی داشتند. نتیجه‌گیری: میزان آگاهی زنان استفاده کننده از روشهای غیر مطمئن پیشگیری از بارداری نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری ناکافی می باشد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سمیرا شهباززادگان
کلید واژه ها:آگاهی ، نگرش ، روش های اورژانس ، پیشگیری از بارداری
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2422
ارائه شده توسط : دکتر سمیرا شهباززادگان
ارائه شده در تاریخ :05 تیر 1390 08:24
آخرین تغییر :16 بهمن 1391 11:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...