title

عوامل مرتبط با انگیزش شغلی، حرفه مامايي از دیدگاه دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی تهران

ارفعی, کتایون ، علی اکبری, صدیقه ، شهباززادگان, سمیرا (1389) عوامل مرتبط با انگیزش شغلی، حرفه مامايي از دیدگاه دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی تهران. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 12 (2). ص.ص.22-28.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
581kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://journals.arums.ac.ir/index.php/nursing/arti...

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: انگیزش شغلی به معنای کلیه عوامل و شرایطی است که باعث انگیختن هدایت و ادامه رفتارهای مرتبط با موقیت شغلی در فرد می گردد. براي انجام كارهاي مختلف از جمله يادگيري و تحصيل انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد كه انگيزش شغلي از جمله آنهاست. هدف از انجام اين مطالعه تعيين انگیزش شغلی دانشجويان رشته مامایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی تهران درسال 1385 بود. مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي 260 نفر از دانشجويان مامايي دانشگاه های علوم پزشکی تهران از طريق روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه اي شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيك و گزينه هاي مرتبط با انگيزش شغلي بود كه روايي آن با بررسي اعتبار محتوي و پايايي آن با روش آزمون مجدد تعيين (9/0=r) شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و با كمك نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: مهمترین عامل انگيزش شغلي رشته دانشجويان مامايي "مفید واقع شدن این حرفه در زندگی فردی" و کم اهمیت ترین عامل انگیزش مربوط به، گزينه "مامايي حرفه اي است كه داراي اوقات فراغت است" بودند.كسب موقعيت اجتماعي و امكان پيشرفت اهميت چنداني در انتخاب رشته دانشجويان نداشتند. نتيجه گيري: در این مطالعه مهمترين عوامل انگيزش شغلي حرفه از دیدگاه دانشجویان مامايي ابعاد معنوي و ماهيت شغلي اين حرفه بود و ابعاد اقتصادي و اجتماعي از عوامل کم اهميت انگيزش شغلي بود.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :کتایون ارفعی
کلید واژه ها:انگیزش شغلي ، حرفه ، دانشجویان مامایی
موضوعات :WM روانپزشکی
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2435
ارائه شده توسط : دکتر سمیرا شهباززادگان
ارائه شده در تاریخ :11 آبان 1390 08:59
آخرین تغییر :14 بهمن 1391 14:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...