title

بررسي شيوع سني وجنسي هموروئيد در 62 بيمار مورد جراحي در بيمارستان فاطمي اردبيل از سال 80-86

چینی فروش, میرمهدی ، دلداده مقدم, مريم ، باقری, امين ، متین, سمیرا (1387) بررسي شيوع سني وجنسي هموروئيد در 62 بيمار مورد جراحي در بيمارستان فاطمي اردبيل از سال 80-86. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB
[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
704kB

خلاصه فارسی

مقدمه وهدف: هموروئيد توده هاي عروقي بزرگ شوندهاي در كانال مقعدي مي باشند كه براي قرن هاست كه شناخته شده مي باشندو يكي از مواردي است كه جراحان كولون و ركتوم با ان سر وكار دارند. تخمين بروز دقيق اين وضعيت مشكل است زيرا بسياري از مردم تمايلي به ذريافت توصيه پزشكي يا مراجعه به دلايل متعدد شخصي ، فرهنگيو اقتصادي اجتمهعي ندارند.اما مطالعات اپيدميولو‍ژيك شيوع بين 4درصد در بزرگسالان آمريكا تا 30درصددر لندن را گزارش مي كنند.هدف از اين مقاله تعيين ارتباط بين سن وجنس با شيوع بيماري هموروئيد در استان اردبيل مي باشد. مواد وروش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي پرونده 62 بيمار مبتلا به هموروئيد كه بين سالهاي 80-86 در بيمارستان فاطمي اردبيل تحت هموروئيدكتومي قرار گرفته بودند مورد بررسي قرار كرفت . پرونده هاي آزمايشات پاتولوژي اين افراد استخراج و دو معيار سن وجنس مورد بررسي قرار گرفته شد . داده هاي تهيه شده با برنامه SPSS مورد آناليز قرار گرفت نتايج: از 62 بيمار هموروئيد كتومي شده مورد بررسي 73% مذكر و 27% مونث بودند. محدوده سني بيماران 20-65 سالگي بوده م ميانگين سني آنها 2/40 سال بدست آمد . شايعترين علائم عبارتند از تب با 3/83% يبوست با62% ودر زنان 40% آنها سابقه زايمان بالاي 3 بار داشتند. بحث و نتيجه گيري: بررسي اخير نشان ميدهد كه در جنس مذكر هموروئيد تقريبا سه بابر شايعتر بوده و بازه سني شايع 20-25 سالگي مي باشد.

عنوان انگليسي

Survey of age & sex relation with hemorrhoidectomy accidence of Ardabil


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :میرمهدی چینی فروش
کلید واژه ها:هموروئيد ، هموروئيدكتومي ، سن ، جنس
کلید واژه ها (انگلیسی):Hemorrhoid , Hemorrhoidectomy , Age , Sex
موضوعات :QZ آسیب شناسی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش پاتولو‍ژي
کد شناسایی :2456
ارائه شده توسط : دکتر میرمهدی چینی فروش
ارائه شده در تاریخ :21 تیر 1390 13:22
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 11:12

ویرایش های موجود این سند

  • بررسي شيوع سني وجنسي هموروئيد در 62 بيمار مورد جراحي در بيمارستان فاطمي اردبيل از سال 80-86. (deposited 21 تیر 1390 13:22) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...