title

بررسی ارتباط ویژگیهای فردی مدیران ادارات تربیت بدنی و روسای هیات های ورزشی استان اردبیل با سبک های حل تعارض سازمانی آنها

نریمانی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، کابلی, توفیق (1385) بررسی ارتباط ویژگیهای فردی مدیران ادارات تربیت بدنی و روسای هیات های ورزشی استان اردبیل با سبک های حل تعارض سازمانی آنها. کارشناسی ارشد (پایان نامه) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مرتبط با سبک های حل تعارض مدیران سازمان تربیت بدنی می باشد.نمونه آماری این تحقیق شامل 180 نفر از روسای ادارات و مدیران هیئت های ورزشی سازمان تربیت بدنی استان اردبیل در سال 1385 می باشد.این تحقیق از نوع همبستگی بوده و همچنین از روش علی مقایسه ای نیز جهت میانگین نمرات گروهها استفاده شده است. در این پژوهش سبک های حل تعارض مدیران به عنوان متغیر ملاک و متغیر های سن ، سابقه خدمت، میزان رضایت از درآمد و حرفه خود ، جنسیت و ورزشکار بودن به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته و آزمون سبک های حل تعارض رحیم استفاده شد ه است. در تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تی تست مستقل با استفاده از نرم افزارspss استفاده و نتایج زیر بدست آمد: 1.بین متغیر سن و سبک حل تعارض از نوع تشریک مساعی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 2.بین متغیر سابقه خدمت و سبکهای حل تعارض تسلط و همسازی مدیران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 3.بین متغیر سابقه خدمت و سبکهای حل تعارض تشریک مساعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 4.بین متغیر رضایت از درآمدو سبکهای حل تعارض تسلط مدیران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد(P≤0.05) 5.بین متغیر رضایت از درآمدو سبکهای حل تعارض تشریک مساعی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 6.بین متغیر رضایت از حرفه خودو سبکهای حل تعارض از نوع تسلط و مصالحه مدیران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 7.بین متغیر رضایت از حرفه خودو سبکهای حل تعارض از نوع تشریک مساعی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (P≤0.05) 8.تفاوت معنی داری در میانگین نمرات دو گروه از مدیران زن و مرد در سبک های حل تعارض تسلط و تشریک مساعی وجود دارد(P≤0.05). 9.تفاوت معنی داری در میانگین نمرات دو گروه از مدیران ورزشکار و غیر ورزشکاردر سبک های حل تعارض تسلط و تشریک مساعی وجود دارد(P≤0.05).نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمد نریمانی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :توفیق کابلی
کلید واژه ها:سبک های حل تعارض ، مدیران ، سن ، سابقه خدمت ، میزان رضایت از درآمد
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2562
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :15 مرداد 1390 08:46
آخرین تغییر :21 شهریور 1391 07:56

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد