title

مقایسه پروتکل وابسته به زمان در برابر پروتکل های وابسته به مسافت در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دانشجویان پسر فعال

داسگر, مریم ، سیاهکوهیان, معرفت ، ولی زاده, آیدین ، نقی زاده باقی, عباس ، فراموشی, مهدی (1389) مقایسه پروتکل وابسته به زمان در برابر پروتکل های وابسته به مسافت در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دانشجویان پسر فعال. فیزیولوژی ورزشی - پژوهش در علوم ورزشی ــ 7 (7). ص.ص.89-102. شاپا 1735-7314

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
340kB

خلاصه فارسی

هدف از اجرای این تحقیق مقایسه پروتکل وابسته به زمان در برابر پروتکل های وابسته به مسافت در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP)در بین دانشجویان پسر فعال دانشگاه محقق اردبیلی است. بدین منظور 30 نفر (با میانگین ± انحراف معیار سنی 0/2±21/8 سال،قد2±173 سانتی متر، وزن 2/1±68/1 کیلو گرم، vo2max2/1 ± 46/83 (میلی لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه) بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها در سه جلسه مجزا با حداقل فاصله 72 ساعت، سه آزمون فزاینده را تا سرحد واماندگی انجام دادند. آزمون ها شامل پروتکل وابسته به زمان کویپر و همکاران و پروتکل های وابسته به مسافت جونزو داست، گیسل و هافمن بود. برای تعیین نقطه انحراف ضربان قلب در هر یک از پروتکل ها، ضربان های قلب فعالیت آزمودنی ها لحظه به لحظه، با استافاده از تله متری (مدل پولار) ثبت شد. برای تعیین HRDP و منحنی عملکرد ضربان قلب (HRPC)، از نرم افزار ویژه و روش بیشترین فاصله (Dmax) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نتایج داده ها از روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) با اندازه های مکرر (آزمون تعقیبی بونفرنی) استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در همه آزمودنی ها و در هر سه پروتکل تمرینی وابسته به زمان و مسافت، HRDP بطور میانگین برای پروتکل کویپر و همکاران HRmax 88% ، پروتکل جونز و داست HRmax86% و پروتکل گیسل و هافمن HRmax84% مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد بین مقادیر میانگین های HRDP در دو آزمون کویپر و همکاران و جونز و داست اختلاف معنی دار وجود ندارد (675/0=P و 211/0=F)، اما بین مقادیر میانگین های HRDP در دو آزمون کویپر و همکاران و گیسل و هافمن و همچنین جونز و داست ، گیسل و هافمن اختلاف معنی دار مشاهده می شود (P<0/05). با توجه به نتایج می توان چنین نتیجه گیری کرد که با استفاده از هر سه پروتکل تمرینی بر روی نوار گردان، با بهره گیری از روش Dmax، می توان HRDP را تعیین نمود.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :مریم داسگر
نویسنده مسئول :آیدین ولی زاده
نویسنده :عباس نقی زاده باقی
اطلاعات اضافی :Indexing in: Magiran, ، noormag, Index Copenicus ، SID ، ISC
کلید واژه ها:آستانه بی هوازی ، نقطه شکست ضربان قلب ، پروتکل وابسته به زمان و مسافت
موضوعات :QT فیزیولوژی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2563
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مرداد 1390 09:44
آخرین تغییر :31 فروردین 1394 09:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...