title

حقوق بیمار و مالکیت پرونده پزشکی

مشعوفی, مهرناز ، مردی, افروز ، کرمی, مهتاب ، ایمانی, زینب (1389) حقوق بیمار و مالکیت پرونده پزشکی. در: سومین کنگره بین المللی حقوق بیمار , اسفند 5-3 1389, کیش.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
33kB

خلاصه فارسی

مقدمه: در عصر اطلاعات تعیین کسی که باید اطلاعات بهداشتی و ارزش اطلاعات مشترک ویکپارچه را کنترل کند روز به روز مشکل می شود. موضوع مالکیت اطلاعات در صنعت مراقبت بهداشتی به علت وجود قوانین امنیتی ویژه ومقرراتی که اغلب برای اطلاعات حساس مورد استفاده قرار می گیرد از موضوعات مهم وپیچیده می باشد. رویکرد دیگر در این میان حمایت قوانین از حقوق بیماران برای دسترسی به اطلاعات پزشکی و تحلیل مالکیت اطلاعات بهداشتی می باشد که باید مدنظر قرار گیرد. تعریف کلاسیک قانون مرتبط با مالکیت مدارک پزشکی آن است که فراهم کننده، مالکیت نگهداری پرونده پزشکی را داراست به شرط آنکه حقوق بیمار در مورد اطلاعات موجود در پرونده رعایت شوند. اگر چه قوانین مطرح می کنند که فراهم کنندگان مالک پرونده پزشکی هستند بسیاری از ایالتها نیز حقوق بیماران را در مورد اطلاعات پزشکی آنها مورد توجه قرارداده که این حقوق می تواند بعنوان حق مالکیت عنوان شود. حقوق بیماران در مورد اطلاعات پزشکی به طور کلی در سه دسته قرار می گیرد: 1- حق دسترسی یا دریافت کپی اطلاعات 2- حق درخواست اصلاح اطلاعات 3- حق محرمانه بودن اطلاعات در این مقاله سعی شده است با دید کاربردی به قوانین مربوط به حق مالکیت بیمار در مورد پرونده پزشکی بطور جامع پرداخته شودنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
کلید واژه ها:حقوق بیمار - مالکیت – پرونده پزشکی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فناوري اطلاعات سلامت
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :2584
ارائه شده توسط : خانم مهرناز مشعوفی
ارائه شده در تاریخ :20 مرداد 1390 11:29
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:49

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...