title

بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد روشهاي طب آلترناتيو

اخوان اکبری, قدرت ، میرزا رحیمی, مهرداد ، اخوان اکبری, پوران ، قدرتی, محمدرضا (1388) بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد روشهاي طب آلترناتيو. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
696kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://israpm.org/index.php?option=com_content&vie

خلاصه فارسی

مقدمه: طب مكمل و جايگزين شيوه اي از پزشكي است كه با اصول و قواعد و راههاي تشخيص و درمان متفاوت از طب مدرن در سلامت جامعه موثر است. از اين روشها مي توان به گياه درماني(Herbal therapy)،آب درماني(Hydrotherapy) و حجامت اشاره كرد. گياه درماني قديمي ترين شكل درمان است كه در معالجه بيماريها به كار مي رود. آب درماني يك روش موثر در درمان بيماريهاي روماتيسمي و تسكين درد مي باشد.حجامت يك روش درماني ايراني و اسلامي است كه از قريم در درمان بيماريهاي مختلف به كار برده شده است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان آگاهي و آشنايي افراد جامعه با روشهاي طب آلترناتيو مثل گياه درماني، آب درماني و حجامت بوده است. روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه در 2000 زن به صورت مصاحبه انجام شده است. اطلاعات در پرسشنامه از قبل طراحي شده جمع آوري گرديد. نتايج با استفاده از آمار توصيفي در قالب جداول فراواني و فراواني نسبي در نرم افزار آماريSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: 921 نفر(1/46 %) از افراد مصاحبه شونده از داروهاي گياهي با ميانگين سني 43، 954 نفر(7/47 %) از آب درماني با ميانگين سني 42 و 199 نفر(10 %) از حجامت با ميانگين سني 49 استفاده كردند. 875 نفر(95 %) داروهاي گياهي، 701 نفر(5/73 %)آب درماني و 75 نفر (7/37 %) حجامت را داراي اثر مفيد دانستند. بحث:در اين مطالعه ميزان آشنايي افراد و استفاده از اثرات مفيد گياه درماني و آب درماني قابل توجه و در مورد حجامت كمتر بود. با توجه به اثرات مفيد اين روشها در درمان بيماريهاي مختلف(بويژه درد)، لزوم اطلاع رساني بيشتر در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :قدرت اخوان اکبری
نویسنده :مهرداد میرزا رحیمی
نویسنده :پوران اخوان اکبری
نویسنده :محمدرضا قدرتی
کلید واژه ها: طب آلترناتيو ، گياه درماني ، آب درماني ، حجامت
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي

WB پزشکی عملی
WZ تاریخ پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2616
ارائه شده توسط : خانم پوران اخوان اکبری
ارائه شده در تاریخ :09 مهر 1392 08:10
آخرین تغییر :10 فروردین 1393 09:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...