title

تاثير تغييرات چگالي ويژه ادراري در برآورد توان هوازي بيشينه

بلبلی, لطفعلی ، معمارباشی, عباس ، نقی زاده باقی, عباس ، زاهد, عادل ، نصرنژاد نشلی, خدیجه (1390) تاثير تغييرات چگالي ويژه ادراري در برآورد توان هوازي بيشينه. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی .

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

هدف از تحقيق حاضر بررسی تاثير تغييرات چگالي ويژه ادراري در برآورد VO2max می باشد. بدين منظور 14 دانشجوي دختر غير فعال (سن: 54/1±6/21 سال؛ BMI: 18/3±90/22 کيلوگرم/مترمربع؛ VO2max: 18/4± 12/29 ميلي ليتر/کيلوگرم/دقيقه) با روش نمونه گيري غيرتصادفي (بصورت داوطلبانه) انتخاب شدند. اين تحقيق در طي يک دوره 5 روزه بصورت پيش آزمون و پس آزمون تک گروهي انجام شد. در مرحله اول، آزمودنيها در وضعيت طبيعي قرار داشتند ابتدا از آنها نمونه ادراري براي تعيين چگالي ويژه ادراري گرفته شد و سپس وزن آزمودنيها اندازه گيري گرديد و در نهايت از آزمون بالک و بروس براي اندازه گيري VO2max استفاده گرديد. مرحله دوم بعد از 12 ساعت پرآبي علاوه بر مصرف مايعات به اندازه 2٪ وزن بدنشان و يک ساعت قبل از اجراي آزمون به اندازه 1٪ وزن بدن آب مصرف کردند و مانند مرحله اول قبل از انجام تست نمونه ادراري و وزن آزمودنيها اندازه گيري شد وسپس تستهاي بالک و بروس انجام گرفت. اندازه گيري تغييرات وزن بدن، چگالي ويژه ادراري، VO2max و تغييرات PH ادراري بوسيله آزمون t وابسته و نرم افزارSPSS درسطح معناداري 0/05≥pمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که چگالي ويژه ادراري آزمودنی ها کاهش معناداري يافت، vo2max آزمودنيها،PH ادراري و وزن بدن آزمودنيها افزايش معناداري داشت وهمچنين ضربان قلب آزمودنيها کاهش معناداري يافت. بنابراین کاهش چگالي ويژه ادراري به دنبال 12 ساعت پرآبي می تواند موجب بهبود توان هوازی بيشينه شود.نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :لطفعلی بلبلی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
کلید واژه ها: چگالي ويژه ادراري، پرآبي، توان هوازي بيشينه
کلید واژه ها (انگلیسی):Urine specific gravity , hyperhydration , vo2max
موضوعات :QT فیزیولوژی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2653
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :19 فروردین 1391 07:52
آخرین تغییر :21 شهریور 1391 08:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد