title

تاثير برنامه مداخله اي در كنترل تب مالت در شهرستان مشگين شهر استان اردبيل در سال 1389

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، زکی پور, قادر ، سيف نژاد, شهرام ، مدرس صدرایی, نگار ، گنجی, اکبر (1390) تاثير برنامه مداخله اي در كنترل تب مالت در شهرستان مشگين شهر استان اردبيل در سال 1389. در: همايش كشوري بروسلوز, 17 لغايت 18 شهريور 1390, دانشگاه علوم پزشكي اراك.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
404kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iiccom.org/53.asp

خلاصه فارسی

مقدمه و اهداف : تب مالت يك بيماري مشترك بين انسان و دام است كه موارد آن در تمام نقاط دنيا ديده مي شود. شيوع بيماري در كشورهاي مختلف متفاوت است، منبع آلودگي و عامل عفونت ممكن است در هر منطقه جغرافيايي متفاوت باشد. در ايران بيماري در بين روستائيان كه ارتباط نزديكي با نگهداري دام دارند ، انتشار داشته و مصرف فرآورده هاي لبني غير پاستوريزه و همچنين ذبح غير بهداشتي دام از علل انتشار بيماري در ايران است. تب مالت بعنوان مشكل بهداشتي - اقتصادي از يك سو سلامتي انسانها را مختل مي كند و از سوي ديگر با سقط جنين در بين دامها و كاهش محصولات دامي به دامداري و اقتصاد كشور نيز لطمه وارد مي آورد. با توجه به بالا بودن ميزان بروز در شهرستان مشگين شهر و تقويت نظام گزارش دهي بيماري و همكاري خوب بخش خصوصي اين بررسي صورت گرفت. روش اجرا: اين بررسي به روش مداخله اي است و در مناطق و جمعيت روستايي شهرستان مشگين شهر انجام گرفت. جهت پايين آوردن ميزان بروز تب مالت در شهرستان مشگين شهر با همكاري مركز بهداشت استان و شهرستان، طرح مداخله اي تهيه و به صورت زمانبندي از اول سال 1389در شهرستان اجرا گرديد و اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. بحث و نتيجه گيري: در سال 1388 ميزان بروز تب مالت در استان 16 در صد هزار نفر و در شهرستان مشگين 25 در صد هزار بوده است. در سال 1389 با اجراي طرح مداخله اي ميزان بروز در شهرستان به 14 در صد هزار نفر كاهش يافت. مهمترين اقدامات انجام شده در اين برنامه شامل: بر گزاري جلسات توجيهي در مناطق روستايي با كاردانان و بهورزان در خصوص برنامه هاي آموزشي و اجرايي - توزيع پوستر، بنر و نصب آنها در مدارس، مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت - برگزاري جلسات آموزشي براي دانش آموزان در مدارس و آموزش موضوعات درج شده در بنر به آنها و انتقال به خانواده ها از طريق دانش آموزان- تشكيل جلسات مشترك با دامپزشكي و اعلام كانونهاي بيماري به تفكيك روستاها جهت واكسيناسيون دامها - جلب مشاركت روستائيان جهت همكاري با اكيپ دامپزشكي براي واكسيناسيون دامها - استفاده از رابطين بهداشتي در برنامه هاي آموزشي و اجرايي - هماهنگي با دادگستري جهت تعطيلي پنير سازهاي سنتي و غير بهداشتي و جلوگيري از فعاليت آنها و همچنين گزارش گيري از آزمايشگاههاي خصوصي بوده است. تقويت همكاري های بين بخشي، واكسيناسيون دامها، اطلاع رساني عموم بويژه در مدارس براي دانش آموزان جهت انتقال مطالب به خانواده ها، نظارت كافي و مستمر بر محلهاي كه بصورت غير بهداشتي و سنتي در تهيه پنير فعاليت دارند و شناسايي و تعطيلي آنها، بازديد و نظارت مستمر مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت از مغازه ها در سطح روستا جهت شناسايي و عرضه پنير هاي غير بهداشتي (تازه) نقش مهمي در برنامه ريزي هاي آموزشي و اجرايي در راستايي كاهش ميزان بروز بيماري خواهد داشت.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :منوچهر براک
کلید واژه ها:تب مالت ، بروز ، اردبيل ، مشگين شهر
موضوعات :WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :2689
ارائه شده توسط : دکتر منوچهر براک
ارائه شده در تاریخ :11 آبان 1390 09:26
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 12:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...