title

امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم هاي معدني سرعين( اردبيل ) جهت آبیاری گونه های گیاهی خاص و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن

عالیقدری, مرتضی ، حسنی, امیرحسام ، نیسی, عبدالکاظم ، تربتی, فرهاد (1390) امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم هاي معدني سرعين( اردبيل ) جهت آبیاری گونه های گیاهی خاص و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات خوزستان.

این آخرین ویرایش عنوان است.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
51kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
177kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://khouzestan.srbiau.ac.ir

خلاصه فارسی

چکیده محدوديت منابع آب در كشورهاي واقع در مناطق خشك و نيمه خشك ، يكي از مهمترين معضلات موجود در بخش كشاورزي است. از اين رو استفاده از منابع آبي غير متعارف (از جمله پساب) در اين كشورها روز به روز از اهمیت بيشتري برخوردار مي شود. كاربرد پساب به عنوان يك منبع دائمي آب در كشاورزي علاوه بر تأمين بخشي از نيازهاي آبي اين بخش ، باعث صرفه جويي و دوام منابع آبي موجود نيز ميگردد. به كار گيري پساب در بخش كشاورزي به دليل اينكه حاوي موادي مانند املاح ، سديم ، كلر، بر، ميكروارگانيزم هاي بيماري زا ، و در برخي از شرايط فلزات سنگين و يا تركيبات آلي و معدني مضر ديگري مي باشند كاربرد بدون برنامه ريزي آنها مي تواند تبعات زيست محيطي بسيار نامطلوبي را به بار بياورد كه جبران بسياري از آنها حداقل در كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود. شورشدن خاكها ، تخريب ساختمان خاك ، مسموميت گياهان و كاهش عملكرد آنها ، آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و شيوع بيماري ها نمونه هاي بارزي از اين اثرات مي باشند. به همين جهت به منظور جلوگيري از اثرات سوء كوتاه مدت و طولاني مدت كاربري پساب ، بايستي برنامه ريزي ها و تمهيدات خاصي در نظر گرفته شود. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم های معدنی سرعین جهت مصارف گونه های خاص گیاهی نمونه برداری در چهار فصل سال89-88 انجام گرفت و پس از مقایسه میانگین نتایج بدست آمده با استانداردهای موجود سازمانهای WHO،FAOوEPA وهمچنین با استفاده از طبقه بندی ویل کوکس مشخص گردید که پساب آبگرم های معدنی سرعین برای آبیاری گونه های حساس و نیمه حساس نسبت به بر و همچنین گونه های حساس نسبت به شوری مناسب است . با توجه به اینکه گیاهان زیر کشت منطقه از گروه گیاهان نیمه حساس و نیمه مقاوم نسبت به بر و نسبت به شوری میباشد لذا مشکلی برای کاربرد پساب آبگرم ها سرعین جهت آبیاری گونه های گیاهی یاد شده مشاهده نگردید. پیشنهاد میگردد به منظور حفظ بهداشت عمومی افراد آبیاری کننده پساب موردنظر پس از گندزدایی و ته نشینی اولیه جهت کاهش میزان پاتوژنها جهت آبیاری مورداستفاده قرار گیرد.

عنوان انگليسي

(Feasibility of using hot mineral water Sarein (Ardabil for irrigation of special species of plants and provide appropriate solutions to improve

خلاصه انگلیسی

Abstract Water restriction in the dry climate and mid-dry regions, is one of the important problems in agriculture. Therefore the importance of using from unknown water supplies (for example effluents) increasing nowadays . Using effluent as a permanent source for agricultural uses ,therewith by elimination of water needs in agricultural uses ,cause the saving of water supplies and the continuity of water sources. Because the effluent contain materials as sodium , chloride, Boron, pathogenic microorganisms and in some cases contain heavy metals ,organics ,minerals and other adverse materials , un-programed using of effluents may be cause the adverse Environmental impacts ,that may be the restitution in short time will not impossible . salination of soil , destruction of soil structure ,plants poisoning and decreasing their operations ,surface and underground water pollution and prevalence of diseases are the effects of the un-programed using of effluents .In this research (Study the possibility of reuse of sarein spa's water effluents for irrigation of special species of plants, sampling has done for four seasons at 1388-1389 years and then the comparing the average of required results by the existent standards of WHO ,FAO,EPA and by the using of Willcox method determined that the using of sarein spa waters is suitable irrigation of sensitive and mid-sensitive species to the Boron and salinity .Noticing that cultured species at the research confine are from the mid-sensitive and mid-resistant species to Boron and salinity. Therefore we have no problem in using the spa’s effluent for irrigation of mentioned species of plants . We propose that for the regarding of public health of irrigators, use the effluents after disinfection and primary sedimentation for the declination of pathogenic microorganisms.

نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مرتضی عالیقدری
استاد مشاور :امیرحسام حسنی
استاد مشاور :عبدالکاظم نیسی
نگارنده :فرهاد تربتی
کلید واژه ها:آبگرم معدنی ، پساب ، سرعین(اردبیل) ، گیاه
کلید واژه ها (انگلیسی):mineral water , effluent , sarein(ardabil) , plant
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :2708
ارائه شده توسط : دکتر مرتضی عالیقدری
ارائه شده در تاریخ :01 آبان 1390 07:34
آخرین تغییر :09 آذر 1391 10:57

ویرایش های موجود این سند

  • امکان سنجی استفاده از پساب آبگرم هاي معدني سرعين( اردبيل ) جهت آبیاری گونه های گیاهی خاص و ارائه راهکار مناسب جهت بهبود آن. (deposited 01 آبان 1390 07:34) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...