title

بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر تنش مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

بریم نژاد, لیلی ، مهرنوش, نسرین ، سیدفاطمی, نعیمه ، حقانی, حمید (1390) بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر تنش مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان. در: نهمین همایش ملی پرستاری کودکان , 25-21 مهر 1390, مرکز طبی کودکان -دانشگاه علوم پزشکی تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
234kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : تولد نوزاد نارس با بستری و جدایی از خانواده همراه است. بستری شدن نوزاد نارس در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان باعث می شود اعضای خانواده حس فقدان را تجربه کنند و ارتباط عاطفی مادر با نوزاد مختل شود در واقع والدین تنش زیادی را متحمل میشوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه توانمند سازی بر تنش مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان انجام گردید. روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با گروه کنترل بود. تعداد 140 مادر دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان ، به روش تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار داده شدند. تنش مادران با استفاده از پرسشنامه تنش والدی مایلز و فونک 1998 در سه بعد محیط بخش مراقبتهای ویژه نوزادان، ظاهر و رفتار نوزاد و ارتباط والدین با نوزاد و نقشهای والدی، در دو گروه بررسی شد و داده ها توسط برنامه نرم افزاری SPSS (ویرایش 16) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: نتايج آزمون تي زوج نشان داد كه تفاوت معنی دار آماری بين ميانگين و انحراف معيار نمره استرس مادران قبل از مداخله (97/24±123) و بعد از مداخله (7/16±75) در مادران گروه آزمون وجود دارد. نتیجه آزمون تی مستقل (p=0/005) نشان داد که بین دو گروه آزمون و کنترل از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بر مبنای یافته های پژوهش و با توجه به کاهش تنش مادران، پیشنهاد می شود پس از تولد نوزاد نارس، به والدین به خصوص مادران جهت مواجهه با نوزاد در بخش مراقبتهای ویژه و برقراری ارتباط مناسب با نوزاد آموزشهای لازم ارائه شود و مادران را جهت مراقبت از نوزاد نارس توانمند سازند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :لیلی بریم نژاد
نویسنده مسئول :نسرین مهرنوش
کلید واژه ها:بخش مراقبت ویژه نوزادان ، برنامه توانمند سازی ، تنش مادران ، نوزاد نارس
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :2718
ارائه شده توسط : خانم نسرین مهرنوش
ارائه شده در تاریخ :01 دی 1390 09:01
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 11:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...