title

مورفومتری وآنالیز بازال گانکلیا به روش MRI

همایون زاده, هادی ، عابدالهی, علی ، نجف زاده, نوروز (1383) مورفومتری وآنالیز بازال گانکلیا به روش MRI. در: سمینار هسته های قاعده ای مغز, 1383, دانشگاه علوم پزشکی ایران.

[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
253kB
[img]
پیش نمایش
Image (JPEG) - نسخه چاپ شده
141kB

خلاصه فارسی

بازال گانگلیا ساختمانی است که توجهات مهم و بیشتری از لحاظ تحقیقات نورساینس پایه و کلینکی به آن شده است ورودیهای بازال گانگلیا هسته های کودیت و پوتامن می باشد(نئواستریاتوم) که پروجکشن های تحریکی گلوتامات را از نواحی مختلف نظیر ناحیه حسی- حرکتی، سینگولیت، پره فرونتال، قشر اینسولا و همچنین آمیگدال دریافت می کند. خروجیهای بازال گانگلیا گلوبوس پالیدوس(پالئواستریاتوم یا پالیوم) و قسمت رتیکولار جسم سیاه می باشد. تصاویر MRI به طور روز افزون برای مطالعه تکامل ساختمانهای مغزی بخصوص بازال گانگلیا در تکامل و دژنراسیون مرتبط با سن استفاده می شود. در مقایسه با مورفومتریهای پس از مرگ و اتوپسی، تصاویر MRI اطلاعات بسیار دقیق و غیر تهاجمی می باشد و می توان به روش in vivo انجام داد ولی اتوپسی به علت تغییرات در موقع ثبوت و تاثیرات پتانسیلی پس از مرگ و تحت تاثیر قرار گرفتن تکنیک های ثبوت و همچنین مشکل بودن تشخیص بیماریها در این نمونه های اتوپسی، کارایی دقیقی در مورفومتری ندارد و در ارتباط با تغییرات در سن و جنس در بازال گانگلیای افراد سالم و اندازه گیری آنها، مطالعات فراوانی در سالهای اخیر صورت گرفته است. زیرا تعیین تغییرات طبیعی مرتبط با سن در بازال گانگلیا در ارزیابی شرایط کلینیک- بیماریزایی و پروسه های سنی طبیعی نقش اساسی دارد. حجم هسته کودیت از 15-20 تصویر کرونال تخمین زده می شود. هسته کودیت از طرف داخلی مجاور بطن جانبی و در طرف خارجی مجاور کپسول داخلی و در پشت با ماده سفید مجاورت دارد. در برشهای سری(rostral)، استریا ترمینالیس در کنار شکمی آن قرار می گیرد. در برشهای قدامی بیشتر هسته سپتال در بخش شکمی نیز قرار می گیرد و تفکیک بین این دو مشکل می باشد. حجم پوتامن از 15-20 برش کرونال تخمین زده شده و ابتدا در برشهای سری آن نمایان می شود در حدود 7.5 mm خلفی تر از ظهور هسته کودیت (اولین برش)، پوتامن ظاهر می شود که از آن توسط کپسول داخلی جدا می شود. کپسول خارجی در سارسر Rol در کنار جانبی پوتامن قرار می گیرد و در بخش شکمی پوتامن، ریشه تمپورال، تشعشع بینایی، آمیگدال، شاخ تمپورال و رابط قدامی قرار می گیرد. گلبوس پالیدوس به علت اینکه رزولوشن خیلی ضعیف دارد تشخیص آن از بافتهای اطراف بسیار مشکل می باشد و به علت داشتن آهن بیشتر بر اساس شدت سیگنال بررسی می شود . گلوبوس پالیدوس در 6-7 برش کرونال حجم اش تعیین می شود. نتایج زیر از مورفومتری استریاتوم بدست آمده است: سن ارتباط منفی با حجم هسته کودیت در مرد و زن دارند. حجم پوتامن با افزایش سن کاهش پیدا می کند و این در مردان مشخص تر است. گلوبوس پالیدوس به علت تجمع آهن بیشتر، سیگنال بیشتری دارد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :هادی همایون زاده
نویسنده مسئول :علی عابدالهی
کلید واژه ها:مورفومتری ، بازال گانگلیا ، MRI
کلید واژه ها (انگلیسی):Morphometry , Basal ganglia , MRI
موضوعات :QS آناتومی انسان
WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوشیمی
کد شناسایی :2720
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :07 آبان 1390 08:26
آخرین تغییر :10 اسفند 1391 12:43

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...