title

مقایسه اثرکاپتوپریل خوراکی و نیترات زیر زبانی در کنترل حملات پرفشاری خون

سزاوار, سید هاشم ، نوری, فریدون ، نوری, فرهاد ، بهلولی, شهاب ، فرشیدی, حسین ، شمشیرگران, سید مرتضی (1383) مقایسه اثرکاپتوپریل خوراکی و نیترات زیر زبانی در کنترل حملات پرفشاری خون. مجله پزشکی هرمزگان ــ 8 (3). ص.ص.121-124. شاپا 2223-1735

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
215kB

خلاصه فارسی

مقدمه: حملات پرفشاری خون یکی از شایعترین علل مراجعه بیماران به اورژانس می باشد. داروهای وریدی و خوراکی متعددی جهت کنترل این حملات وجود دارد. نیترا تهای وریدی یکی از این داروهاست ولی مطالعات کمی در مورد تاثیر نیترات خوراکی بر حملات پرفشاری خون وجود دارد. این مطالعه اثر کاپتوپریل خوراکی و ایزوسورباید زیر زبانی را در کنترل حملات اورژانسی پرفشاری خون مقایسه می کند. روش کار: در این مطالعه تجربی یک سوکور 100 بیمار با حمله اورژانسی پرفشاری خون ( فشار خون≤ 110/180 بدون درگیری اندا مهای نهایی) مورد بررسی قرار گرفتند. 50 بیمار ایزوسورباید زیر زبانی به میزان 10میلی گرم و 50 بیمار کاپتوپریل خوراکی با دوز 50 میلی گرم دریافت کردند. فشار بیماران بمدت 90 دقیقه در گروه کاپتوپریل و 60 دقیقه در گروه ایزوسورباید و هر 10 دقیقه یکبار اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از ANOVA . و T test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج: محدوده سنی بیماران بین 75-29 سال بود. در گروه کاپتوپریل فشار خون سیستولیک از9±194 و فشار خون دیاستولیک از 2±115 میلی متر جیوه به فشار خون سیستولیک 7±154 و دیاستولیک 2±86 میلی متر جیوه و در گروه ایزوسورباید از فشار خون سیستولیک 10±198 و دیاستولیک 4±112 میلی متر جیوه به فشار خون سیستولیک 8±155 و دیاستولیک 3±81 میلی متر جیوه کاهش یافت. فشار دیاستولیک در گروه کاپتوپریل بطور متوسط 25.84% و در گروه ایزوسورباید 25.85% کاهش یافت. آزمون های آماری T و ANOVA اختلاف معنی داری در دو گروه نشان نداد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد 10 میلی گرم ایزوسورباید زیر زبانی حداقل به اندازه 50 میلی گرم کاپتوپریل خوراکی در کنترل حملات پرفشاری خون موثر است.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سید هاشم سزاوار
نویسنده :شهاب بهلولی
کلید واژه ها:کاپتوپریل ، فشارخون ، زیرزبانی ، نیتروگلیسرین
موضوعات :QV فارماکولوژی
WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فارماکولوژی
کد شناسایی :2732
ارائه شده توسط : دکتر شهاب بهلولی
ارائه شده در تاریخ :09 آبان 1390 23:45
آخرین تغییر :24 بهمن 1391 12:31

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...