title

مقايسه اثر دگزامتازون و پتیدين در پیشگیری از لرز پس از عمل جراحي در بیمارستان امام خمینی اردبیل

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره ، هادی نژاد, پژمان (1390) مقايسه اثر دگزامتازون و پتیدين در پیشگیری از لرز پس از عمل جراحي در بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
116kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
725kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: رخداد لرز پس از عمل جراحی بسیار شایع است و سبب افزایش مصرف اکسیژن، افزایش فشارخون، فشار داخل جمجمه و فشار داخل چشم و درد پس از عمل می شود. بنابراین جلوگیری از لرز مخصوصاً در افراد مسن و بیماران قلبی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه اثربخشی پتیدین و دگزامتازون و دارونما برای پیشگیری از لرز پس از عمل جراحی بود. مواد و روش کار: این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی دوسوکور برروی 120 بیمار کاندید عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل انجام شد. بیماران واجد شرایط بطور تصادفی ساده به سه گروه دارونماa، دگزامتازون b و پتیدین c تقسیم شدند. القای بیهوشی هر سه گروه به روش یکسان با تزریق فنتانیل µg/kg1 ،تیوپنتال سدیم mg/kg 5 و آتراکوریوم mg/kg 5/0 شروع شده و پس از لوله گذاری تراشه ادامه بیهوشی با انفوزیون پروپوفول  µg/kg/m همراه با مخلوط گازی دمی 50% اکسیژن و 50% N2O برقرار می گردید.قبل از اینداکشن بیهوشی به بیماران ml/kg7 مایع داده می شد. بیماران به طور تصادفی بلوک بندی شده به سه گروه نرمال سالین (10 میلی لیتر)، پتیدین (25 میلی گرم که حجم آن به 10 میلی لیتر رسانده می شود) و دگزامتازون (6/0 میلی گرم در کیلوگرم که حجم آن به 10 میلی لیتر رسانده می شود) تقسیم می شدند. هر سه داروی مورد استفاده در سرنگهای cc 10یکسان آماده شده و متخصص بیهوشی مسئول کنترل وثبت علائم بالینی از نوع داروی تزریقی بیماران اطلاع نداشت. پس از القا بیهوشی داروهای هر گروه تجویز می گردید برای تمام بیماران در هنگام ورود به اطاق عمل، درجه حرارت مرکزی از راه تیمپانیک و درجه حرارت پوستی از راه پوست پیشانی اندازه گیری شده و ثبت گردید. همچنین فشار خون سیستولیک ، دیاستولیک و ضربان قلب بیماران نیز ثبت شده و موارد مذکور بلافاصله بعد از القای بیهوشی ، در انتهای عمل جراحی و پس از ورود بیمار به اطاق ریکاوری و در هنگام خروج بیمار از ریکاوری مجددا ً اندازه گیری و ثبت می گردید. بیماران در ریکاوری توسط کارشناس هوشبری آموزش دیده مسئول ریکاوری که از نوع داروی تجویزی بیماران اطلاع نداشت، از نظر بروز لرز و درجه بندی شدت آن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ثبت شد. کلیه اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS و تستهای Chi-square و ANOVA مورد آنالیز قرار گرفتند. 05/0 P-value < معنی دار تلقی گردید. یافته ها: بین سه گروه بیماران از نظر سن، جنس و میانگین مدت عمل تفاوت معنی داری وجود نداشت. بروز لرز در گروه نرمال سالین 19 مورد (5/47%)، در گروه دگزامتازون 4 مورد (10%) و در گروه پتیدن 15 مورد (5/37%) بود و در نتیجه از نظر بروز لرز تفاوت معناداری وجود داشت (001/0= p) و گروه دگزامتازون کمترین میزان لرز و گروه شاهد بیشترین میزان لرز را داشت. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که هر دو داروی پتیدین و دگزامتازون در پیشگیری از لرز پس از عمل جراحی موثرند و اثر دگزامتازون در پیشگیری از لرز بهتر از پتیدین است و با توجه به عدم وجود عوارض همودینامیک و کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل در استفاده از دگزامتازون،می توان از تجویز دگزامتازون پس از القای بیهوشی به عنوان جایگزینی برای تجویز پتدین (به عنوان روش متداول پیشگیری و درمان لرز بعد از عمل) مخصوصا در بیماران دچار عدم ثبات همودینامیک استفاده کرد.

عنوان انگليسي

Comparing Dexamethasone and pethidine in prevention of post-operative shivering in Ardebil Imam Khomeini hospital

خلاصه انگلیسی

Background: Post-operative shivering is very common and followed by many problems such as increased oxygen consumption, blood pressure, intracranial and intraocular pressure, and post-operation pain. Therefore, prevention of shivering is important especially in elderly and ischemic heart disease patients. The goal of this study was comparing the effect of Pethedine (Meperidine) Dexamethasone and Placebo on prevention of shivering. Material and Methods: This double blind clinical trial study -was carried out on 120 patients who were candidates for surgery under general anesthesia.The patients were randomly divided into three groups including those who received placebo (a) Dexamethasone (b) and pethedine (c). Induction and maintenance of anesthesia for all patients were similar. Temperature of patients was measured in 5 steps: before the surgery, after induction, end of the surgery, the beginning of recovery and the end of recovery. After induction saline 0.9%, Dexamethasone and Pethedine were injected to groups a, b and c respectively.in recovery all patients were controlled for visible Shivering: All data were statistically analyzed by SPSS software and ANOVA and chi square tests. Results: There were no significant differences among three mentioned groups regarding of gender, age and duration of surgery. Nine thin cases (47.5%) in group a had post-operative shivering. Whereas, in group b only 4 cases (10%) had shivering and the difference between 2 groups was significant Also in group c , 15 cases (37.5%) had shivering that the difference with Placebo group was significant (P value = 0.001) Conclusion: The present study showed that pethedine and dexamethasone are effective drugs for preventing of post-operative shivering in elective surgery, And the effect of dexamethasone in preventing the post – operative shivering is better than pethidine.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مسعود انتظاری
استاد مشاور :خاطره عیسی زاده فر
نگارنده :پژمان هادی نژاد
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0377
کلید واژه ها:بیهوشی عمومی ، جراحی ، دگزامتازون ، لرز ، پتیدین
کلید واژه ها (انگلیسی):General anesthesia , Shivering , Recovery , Dexamethasone , Meperidine
موضوعات :QV فارماکولوژی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :2752
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :18 آبان 1390 15:08
آخرین تغییر :11 آذر 1391 09:00

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...