title

تاثیر روزه و محدودیت دریافت غذایی بر روي بدن

نجف زاده, نوروز ، تاتا, نسرین ، مأذنی, محمد ، سقا, محسن ، گل محمدی, محمد قاسم (1390) تاثیر روزه و محدودیت دریافت غذایی بر روي بدن. در: همایش قران پژوهی و طب (انسان سالم), 1390/8/22, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
474kB

خلاصه فارسی

ارتباط بین دین با علم ، ارتباط ناگسستنی است، بنابراین هم دین و هم علم، دو حقیقتی هستند که به اثبات آفرینش منجر می شوند . در اینجا بهدیدگاههاي دینی و علمی در مورد علت و فلسفه وجود روزه می پردازیم. هدف از 185 سوره بقره - این مقاله، بررسی اهمیت روزه از نظر بهداشت روحی و جسمی است. همچنانکه در آیات 183 آثار روزه و شرایط آن بخوبی بیان شده است. هم اکنون نیز علم طبیعی برخی از فواید روزه داري و امساك از پرخوري را نیز اثبات کرده است .روزه و روزه داري نه تنها به خاطر تأمین سلامت و صحت بدن آدمی حائز اهمیت می باشد، بلکه موجب تأمین سلامتی روح و جان نیز هست وقتی یک انسان موحد روزه می گیرد، منظور و مقصود او جز طاعت امر الهی نیست که از آن می توان به ایمان وفاداري و ایمان فرمانبرداري یاد کرد . یعنی صداقت و ثبات قدم در انجام واجبات الهی. مطالعات محققان نشان داده اند که محدودیت دریافت غذایی باعث کند شدن فرایند پیري اولیه و ثانویه می و همکارانش افزایش طول عمر را بعد McCay شود و میزان شیوع بدخیمیها را کاهش می دهد. از سال که 1935 از محدودیت دریافت غذا 4 در موش هاي صحرایی گزارش کردند از آن سال به بعد مطالعات زیادي روي مخمرها، حشرات، موش هاي سوري و صحرایی انجام شده است . مطالعات روي موش ها نشان داده است که محدودیت دریافت غذایی، باعث کند شدن فرایند پیري اولیه و ثانویه می شود. مطالعات اپیدمیولوژیک روي انسان هاي با طول عمر بالا و افراد صد ساله نشان داده است که تعداد افراد صد ساله در اوکیناوا خیلی بیشتر از شهرهاي کشورهایی همچون آمریکا و اروپاي غربی است صد ساله هاي شهر اوکیناوا بعنوانی سندي از اثر محدودیت دریافت غذایی روي افزایش طول عمر مطرح است. مطالعه روي میمونها نیز نشان داده است که محدودیت دریافت غذایی باعث پیشگیري از مقاومت انسولینی و دیابت می شود و فاکتورهاي خطر تصلب شرائین را کاهش می دهد و سطح تري یدو تیروزین، حرارت بدن، باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. کاهش IL- و 6 IGF- آسیب اکسیداتیو را کاهش می دهد و با کاهش میزان 1 تصلب شرائین یک ی از فواید محدودیت دریافت غذایی محسوب می شود . با افزایش سن، لیپیدهاي خون، فاکتورهاي هموستاتیک، علایم التهابی افزایش می یابد و عملکرد سلولهاي دیواره عروق مختل می شود بخشی از این مشکلات به افزایش چاقی و عدم تحرك ب دنی مربوط است پس بنابراین این علایم بعد از محدودیت غذایی طولانی بهبود پیدا می کنند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نوروز نجف زاده
کلید واژه ها:محدودیت دریافت غذایی ، روزه ، پیري ، سلامت انسان
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :2760
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :23 آبان 1390 07:44
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 12:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...