title

بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های شهر اردبیل

سهرابی اول, جمال ، عزیزی, اکبر ، شاکر, مهدی ، عطایی, سید ناصر ، عالی پناه, عزیزه ، عالیقدری, مرتضی (1390) بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
39kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://src.arums.ac.ir/index-15.html

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف:خ دمات بهداشت محیط(آب،فاضلاب،پسماندو...)یکی ازمهمترین خدمات تخصصی پایه در بیمارستان می باشد.این پژوهش به منظورتعیین وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های شهر اردبیل درسال1389-1388انجام گرفت. موادوروشها:دراین مطالعه توصیفی- مقطعی،داده هااز طریق مشاهده،مصاحبه،تکمیل چک لیست وآنالیزکیفی آب دربیمارستان های شهر اردبیل(6 بیمارستان)جمع آوری وتجزیه وتحلیل(مقایسه بااستانداردها)گردید. نتایج:50%بیمارستان هافاقد مخزن ذخیره آب بود.کیفیت آب مصرفی در بیمارستان ها با معیارهای وزارت نیرومطابقت داشته ومیزان کلر آزاد باقیمانده در80%تست هاخارج از استاندارد بود.بهره برداری درست ازتصفیه خانه های موجود(2تصفیه خانه فاضلاب)انجام نمی گرفت.سرانه تولیدپسماندبیمارستانی5/3- 8/0کیلوگرم به ازای هر تخت درروز برآورد گردید.درتمام بیمارستانها،زباله های عفونی ازغیرعفونی تفکیک و برای جمع آوری زباله های نوک تیز وبرنده از Safety Boxاستفاده می شد.جایگاه ذخیره موقت و دفع نهایی پسمانددرتمام بیمارستان هابامعیارهای موجود مطابقت نداشت.100%و65% شاغلین در آشپزخانه بیمارستان هابه ترتیب دارای گواهی شرکت دردوره ویژه بهداشت عمومی وکارت معاینه پزشکی بودند.50%رختشویخانه بیمارستان هاازلحاظ ساختمانی با آئین نامه تطابق نداشته ودر50%بیمارستان ها،البسه عفونی از غیرعفونی جداگانه جمع آوری و شسته می شد.سرویس های بهداشتی آزمایشگاه هاواتاق های عمل شرایط بهداشتی مطلوب تری نسبت به بقیه واحدها و بخش هاداشت.بدترین وضعیت موجوددراین خصوص،مربوط به اورژانس هابود. نتیجه گیری:وضعیت بهداشت محیط بیمارستان های مورد مطالعه دراکثر شاخص ها باآئین نامه ها و معیارهای موجود مطابقت نداشته ونیازمند برنامه ریزی در جهت ارتقای وضعیت موجودهست.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :جمال سهرابی اول
نویسنده مسئول :مرتضی عالیقدری
کلید واژه ها:بهداشت محیط ، بیمارستان ، اردبیل
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :2841
ارائه شده توسط : دکتر مرتضی عالیقدری
ارائه شده در تاریخ :06 آذر 1390 12:00
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 12:29

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...