title

بررسي ميزان اضطراب مادران كودكان مبتلا به تشنج ناشي از تب

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، اميريان, رقيه ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، محمدی, راحله (1390) بررسي ميزان اضطراب مادران كودكان مبتلا به تشنج ناشي از تب. در: نهمين همايش كشوري پرستاري كودكان تهران, 23/07/1390, تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
287kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iranped.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : تشنج ناشی از تب شایع‌ترین اختلال تشنجی دوران کودکی است که در 5-2درصد کودکان 6 ماهه تا 6 ساله رخ می‌دهد که به علت ظاهر کودک حین تشنج، عدم اگاهی در مورد ماهیت بیماری، پیش آگهی، نگرانی از تکرار تشنج و اثر آن بر عملکرد مغزی کودک می‌تواند باعث ایجاد ترس و نگرانی زیادی در والدین این کودکان شود و از انجاییکه والدین مهم‌ترین افراد در سیستم حمایتی کودک هستند اضطراب و تنش انها به کودکان بیمارشان منتقل می‌شود. اضطراب عامل مهمی در به تاخیر انداختن بهبودی کودک است. لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان اضطراب مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب انجام شد. مواد و روش‌ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونه‌های پژوهش به روش سرشماری و در یک مقطع زمانی 3 ماهه انتخاب شدند که شامل 33 نفر از مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب بودند. ابزار گرداوری داده‌ها شامل یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بود. پس از جمع اوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن‌ها توسط spss انجام شد. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین سنی مادران نمونه پژوهش 47/6+ 2/28 بود و5/72 % (24 نفر) از مادران تحصیلات در سطح راهنمایی و بالاتر داشتند و در 6/63% موارد اولین تشنج کودک بوده و سابقه تشنج قبلی نداشت . از نظر اضطراب 3/27%از مادران (9 نفر) سطح اضطراب بالا ،4/39% (13نفر)اضطراب متوسط و 3/27% (11 نفر ) اضطراب پایین را گزارش کرده‌اند. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اکثریت نمونه‌ها سطح اضطراب متوسط و بالا را گزارش کرده‌اند ، لذا مراقبت‌های خانواده محور در راستای حمایت عاطفی و اموزش و توانمند سازی والدین از مداخلات مهم در پرستاری از کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب می‌باشد که می‌تواند منجر به کاهش اضطراب والدین و در نتیجه کودک گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ایراندخت اللهیاری
کلید واژه ها:اضطراب - مادران - تشنج ناشي از تب - كودكان
موضوعات :WM روانپزشکی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :2935
ارائه شده توسط : خانم ایراندخت اللهیاری
ارائه شده در تاریخ :12 دی 1390 11:12
آخرین تغییر :02 تیر 1393 03:55

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...