title

بررسی اثر بخشی آموزش بر اساس الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خودکارآمدی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی

اللهیاری, ایراندخت ، الحانی, فاطمه ، کاظم نژاد, انوشیروان (1389) بررسی اثر بخشی آموزش بر اساس الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خودکارآمدی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی. در: همایش سراسری چالش های پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن, 22-23 تیر ماه 1389, سالن همایش دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://aras.tbzmed.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: بیماری تالاسمی شایع ترین کم خونی ارثی در دنیا و ایران است و مانند سایر بیماریهای مزن تأثیر نامطلوب بر جنبه های مختلف زندگی کودک و خانواده وی دارد و کیفیت زندگی این بیمارزان را تحت تأثیر قرار می دهد و یکی از راهکار های مراقبتی در این کودکان جهت بهبود کیفیت زندگی و سازش با بیماری اجرای مراقبت های خانواده محور می باشد .لذا در این مطالعه اثر بخشی آموزش بر اساس الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خودکارامدی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی بررسی شد. روش کار: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی از نوع کاربردی است که با انتخاب 35 کودک مبتلا به تالاسمی سن مدرسه در گروه ازمون و 15 کودک مبتلا در گروه شاهد انجام شد . ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ، کیفیت زندگی عمومی و بعد تالاسمی ، پرسشنامه میزان دانش و چک لیست خودکارآمدی بود که بعد از تعیین روایی و پایایی به کار گرفته شدند.بعد از جمع آوری اطلاعات حاصل از مرحله قبل از مداخله ، الگوی توانمند سازی خانواده محور بر اساس گام های چهارگانه آن برای کودکان نمونه پژوهش در گروه آزمون اجرا شد و آزمون ثانویه 5/1 ماه بعد از مداخله انجام شد. یافته ها: آزمون کای دو (p>0.05 ) نشان داد که دو گروه ازمون و شاهد از نظر اطلاعات دموگرافیک (سطح سنی ، جنس و ...) همسان بودند . قبل از مداخله با ازمون t مستقل در میانگین نمرات دانش کودک در گروه آزمون وشاهد اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود ولی بعد از مداخله آزمون t مستقل اختلاف معنی داری ( P=0.0001) بین دو گروه از نظر میانگین میزان دانش نشان می دهد.همچنین قبل از مداخله با ازمون t مستقل در میانگین نمرات خودکارآمدی کودک در گروه آزمون وشاهد اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود ولی بعد از مداخله آزمون t مستقل اختلاف معنی داری ( P=0.003) بین دو گروه از نظر میانگین نمرات خودکارآمدی نشان داد و در نهایت بین دو گروه قبل از مداخله اختلاف معنی داری از نظر میانگین نمرات کیفیت زندگی بعد کلی و تالاسمی وجود نداشت ولی بعد از مداخله آزمون t مستقل اختلاف معنی داری (p= 0.0001) بین دو گروه در تفاضل میانگین قبل و بعد از مداخله نمرات کیفیت زندگی نشان داد و نیز با ازمون t زوجی قبل و بعد از مداخله در گروه ازمون از نظر نمرات کیفیت زندگی کلی و بعد تالاسمی و دانش و خودکارامدی تفاون معنی داری مشاهده شد. بحث و نتیبجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اموزش با استفاده از الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خود کارامدی و در نتیجه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی موثر می باشد. کلمات کلیدی: توانمند سازی/ مراقبت خانواده محور/ تالاسمی/ خودکارآمدینوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ایراندخت اللهیاری
کلید واژه ها: توانمند سازی - مراقبت خانواده محور - تالاسمی - خودکارآمدی
موضوعات :WH سیستم های خونی و لنغاوی
WS بیماریهای کودکان
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :2936
ارائه شده توسط : خانم ایراندخت اللهیاری
ارائه شده در تاریخ :13 دی 1390 08:04
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 11:17

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...