title

بررسی ميزان دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل راجع به راههای ابتلا به تب مالت

حمیدزاده اربابی, یوسف ، آخربین, کاظم ، فیضی, فاطمه (1390) بررسی ميزان دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل راجع به راههای ابتلا به تب مالت. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
47kB

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: فرآيند آموزش علوم پزشکي بخش مهمي از آموزش عالي است که با حيات انسانها سر و کار دارد. ارزشيابي يک راهبرد اساسي اين فرآيند است و بخشي از اين ارزشيابي به ارزشيابي محتواهای ارائه شده به دانشجویان مربوط مي شود تا از میزان دست یابی و نیل دانشجویان به محتواهای ارائه شده اطمینان حاصل شود. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان دانش آموخته شده دانشجویان از راههای ابتلا به بیماری تب مالت انجام گردید. روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش، 100 نفر دانشجوي دانشکده های پزشکي - پيراپزشکي و بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بودند که در مهر ماه 1390 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. انتخاب رشته ها برای نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام گرفت. کل کلاس بعنوان نمونه انتخاب شده بودند بجز کسانی که مایل به همکاری نبودند. ابزار گردآوری داده ها استفاده از یک پرسشنامه معلم ساخته بود. داده ها وارد نرم افزارSPSS گرديد و مورد تجزيه و تحليل پارامترهای آمار توصیفي قرار گرفت. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که میانگین سنی دانشجویان 27/22 سال، 75% دانشجویان مونث و 25% مذکر، نمونه ها از ورودیهای 88، 89 و 90 بودند. ميانگين نمرات دانشجویان رشته ها به ترتیب از بالاترین نمره به پایین ترین نمره شامل دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ترم 3 (56/3±28/10)، دانشجویان پزشکی ترم 5 (31/4±8/9)، دانشجویان کارشناسی پیوستهرشته رادیولوزیعمومی ترم 3 (85/2±72/7)، دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم 2(8/2±53/7) ) و دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ترم 1 (36/3±5)بود. آزمون انالیز واریانس ANOVA نشان داد که تفاوت میانگین نمران دانش رشته بهداشت عمومی ناپیوسته و پزشکی با سه گروه بعدی معنا دار بود(05/0= P). آزمون ضریب همبستگي پیرسون و آزمون کای دو نشان داد که بين متغيرهايي مانند سن، جنس و رشته تحصیلی با ميزان دانش دانشجویان، همبستگي آماري معناداری وجود ندارد. بحث و نتيجه گيري: طبق نتايج اين مطالعه وضعيت فعلي دانش دانشجویان راجع به راههای ابتلا به بیماری تب مالت رضايت بخش نيست و اين روند ممکن است بر تحقق اهداف دانشگاه در آموزش تاثير منفي بگذارد. زیرا، نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات کسب شده دانشجویان از بیست سئوال، پایین تر از 10 می باشد و این می تواند نشان دهنده ضعف در ارائه محتوای مناسب، روشهای تدریس یا سبکهای نادرست یادگیری دانشجویان باشد. نکته جالب توجه این بود که بیش از 90% پاسخگویان تایید کرده بودند که یکی از راههای ابتلا به تب مالت، مصرف خامه و سر شیر محلی پاستوریزه نشده می باشد اما در عین حال، مصرف ماست و کره محلی را نیز به همان اندازه تایید کرده بودند و این ناشی از دقیق نبودن محتوا یا یادگیری نامناسب دانشجویان است. با توجه به اینکه ورودیهای 90 اخیرا وارد دانشگاه شده اند کاربردی کردن محتواهای بهداشتی و پزشکی دروس حرفه و فن و علوم دوره راهنمایی و زیست شناسی دبیرستان و نیز ارائه واژه و مفهوم شناسی بهداشتی و پزشکی برای ورودیهای جدید رشته های علوم بهداشتی و پزشکی پیشنهاد میشود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
نویسنده :کاظم آخربین
نویسنده :فاطمه فیضی
کلید واژه ها:دانش ، تب مالت ، دانشجو
کلید واژه ها (انگلیسی):knowledge , Brocelosis , student
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :2985
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :14 دی 1390 08:03
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 12:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...