title

بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، برقی, امیر ، کارجو, رضا (1390) بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM. در: کنگره علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19 آبان 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
193kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف:استفاده از الگویDREEM)(Dundee Ready Education Environment Mesure به عنوان ابزار تشخیصی برای بررسی مشکلات و نیز اثر بخشی تغییر در آموزش و شناسایی تفاوت محیط واقعی با محیط مطلوب به کار می رود . این ابزار فضای محید آموزشی و یادگیری را اندازه میگیرد . هدف از این مطالعه، بررسی نظرات کارورزان و کارآموزان چهار بخش بالینی در چهار بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد فضای آموزشی بود . مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی با استفاده از ابزار استانداردDREEM در چهار بخش اصلی بالینی) داخلی، کودکان، جراحی و زنان(در چهار بیمارستان دانشگاه)امام خمینی ره،بوعلی،فاطمی و علوی(انجام شد .پرسش نامه ای در حیطه فضای حاکم بر محیط آموزشی میان 120نفر کارورز)52نفر مرد و 50 نفر زن( و 140 نفر کارآموز)66 نفر مرد و 72 نفر زن( که در طول زمان مطالعه در بخش های مورد بررسی بودند توزیع شد .داده های حاصل توسط نرم افزارspss)v16( تجزیه و تحلیل گردید . نتایج:اکثریت دانشجویان 211نفر)87(بیان کردند که در فضای آموزشی قسمت های زیادی نیاز به تغییر دارد و هیچ کدام از دانشجویان احساس خوبی نسبت به فضای آموزشی نداشتند .میانگین این حیطه تفاوت معنی داری را نشان نداد .نظرات دو جنس فراگیر تفاوت معنی داری را نشان نداد .نظرات کارآموزان نسبت به کارورزان تفاوت معنی داری دو نشان نداد . نتیجه گیری:فضای حاکم بر بخش های بالینی در دانشگاه با گرایش بیشتر به سمت منفی و نامطلوب ارزیابی شد .توجه بیشتر به فضای آموزشی در رعایت اصول طراحی آموزشی و ایجاد فضای مناسب آموزشی به منظور یادگیری بهتر دانشجو ، ضروری است و از الگوی DREEM برای پایش و سنجش اصلاح و تغییر در برنامه میتوان استفاده کرد .نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین فولادی
نویسنده مسئول :رضا کارجو
کلید واژه ها:الگوی DREEM ،بخش های اصلی بالینی ، فضای حاکم بر بخش های بالینی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :2993
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :05 بهمن 1390 14:47
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 07:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...