title

بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، 1387

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، مهدوی, عبدالله ، مولایی, بهنام ، دادخواه, دلاور ، ستاری, ذکراله ، مرادی, رضا (1387) بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، 1387. در: سمینار باورهای دینی و دانشگاه, 1387/09/30, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.arums.ac.ir/fa/nursing

خلاصه فارسی

مقدمه : ورود به دانشگاه و شروع زندگي دانشجوي به نوعي سرآغاز رويايي با مجموعه اي مجهولات ، تحولات و تغييرات مي باشد كه بي شك پيامدهايي از قبيل احساس ترس ، افسردگي ، اختلالات انطباقي ، رفتاري و اخلاقي در پي خواهد داشت از آنجا كه نماز ، دعا نيايش و مناجات در فرهنگ غني اسلام ذكر محسوب مي شود و برابر آيات و روايات اذكار به عنوان يك سپر حمايتي انسان را در برابر مسائل و بلايا حفظ مي نمايد . اين بررسي هم در اين راستا انجام شده است مواد و روش ها : اين پژوهش يك بررسي توصيفي- تحليلي است كه بر روي 409 دانشجو دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با استفاده از نمونه گيري طبقه اي انجام شده است. ابزار گرد اوري داده ها پرسشنامه تنظيمي در مورد نگرش به نماز و پرسشنامه استاندارد «بك » براي بررسي افسردگي بود. اطلاعات پس از جمع آوري با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي، تجزيه و تحليل گرديده است. يافته ها: نتايج نشان داد شيوع افسردگي در دانشجويان حدود 8/50% مي باشد. بين وضعيت مالي ، محل سكونت با ميزان افسردگي ارتباط آماري معني داري وجود داشت.( 05/0 P<) 4/80 % دانشجويان به نماز نگرشي مثبت داشتند و بين نگرش به نماز با جنس، مقاطع تحصيلي ، وضعيت تاهل، محل سكونت و سطح سواد مادر و معدل نيمسال قبل دانشجو ارتباط آماري معني دار داشت (05/0 P< ) ميزان افسردگي با نگرش مثبت به نماز در دانشجويان كمتر شده است. نتيجه گيري : با توجه به نتايج پژوهش و اهميت دادن به ساير مستحبات كه موجب كاهش ميانگين نمره افسردگي مي شود. پژوهشگران پيشنهاد مي كنند براي برخورداري ، از فوايد جسمي و روحي نماز در كاهش و رفع افسردگي نسبت به ترويج فرهنگ نماز در دانشگاه ها و جامعه اقدامات موثرتري انجام گيرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (مقاله )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :محمدعلی محمدی
کلید واژه ها:نماز ، افسردگي ، دانشجو
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فناوري اطلاعات سلامت
دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3008
ارائه شده توسط : دکتر عبداله مهدوی
ارائه شده در تاریخ :17 دی 1390 08:54
آخرین تغییر :01 تیر 1393 07:10

ویرایش های موجود این سند

  • بررسي رابطه نماز با ميزان افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، 1387. (deposited 17 دی 1390 08:54) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...