title

عوامل ‌خطرساز و يافته‌های بالينی گاردنرلا واژيناليس در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی تبريز

ایوان بقاء, ریحانه ، سروش برحقی, محمد تقی ، باباپور, جلیل ، فتحی, سپیده (1390) عوامل ‌خطرساز و يافته‌های بالينی گاردنرلا واژيناليس در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی تبريز. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ــ 21 (3). ص.ص.214-221. شاپا 1023-5922

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
342kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.iau-tmuj.ir/browse.php?mag_id=29&slc_la...

خلاصه فارسی

سابقه و هدف واژينيت گاردنرلايی شايعترين واژينوز باکتريال در سنين باروری است. زنان مبتلا به واژينوز در معرض خطر زايمان زودرس، ناباروری لوله‌ای و بيماری التهابی لگن ميباشند. عدم وجود اطلاعات دقيق در زمينه عوامل خطر ساز، تحقيق حاضر را به ثمر رساند. روش بررسی: هزار نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی تبريز به طور تصادفی در اين مطالعه توصيفی- تحليلی وارد شدند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامهای مربوط به مشخصات فردی- اجتماعی و باروری، بهداشت فردی و مقاربت، مشاهدات پژوهشگر و بررسيهای آزمايشگاهی و کشت بود. نمونه های برداشته شده از ترشحات واژن و سرويکس پس از مشاهده مستقيم ميکروسکپی، به آزمايشگاه ارسال شد. برای تشخيص واژينوز باکتريال از معيار امسل (Amsel) استفاده گرديد. برای تحليل داده ها از آمار توصيفی و آزمون های کای دو، تی مستقل، تست دقيق فيشر و رگرسيون لجستيک استفاده شد. يافته ها: گاردنرلاواژيناليس در ترشحات 2/9 درصد زنان يافت شد. تعداد زايمان و سقط، استفاده از آی يو دی، نحوه رعايت بهداشت فردی و مقاربت و مدت مصرف آنتی بيوتيک (رابطه منفی) جزو عوامل خطر بودند. طبق آزمون رگرسيون لوجستيک، تعداد زايمان طبيعی و سقط، اسيديته واژن، بهداشت مقاربت، تحصيلات فرد و شغل همسر او جزو عوامل پيشگويی کننده ابتلاء بودند. نتيجه‌گيری: بر اساس يافته های پژوهش، تشخيص و انجام اقدامات درمانی زنان صرفا با توجه به نشانه های عفونت اقدام صحيح و بجايی نبوده و پيشنهاد می شود آزمايشات تشخيصی در کنار مشاهده و معاينه بوي‍ژه قبل از جاگذاری آی يو دی به کار رود.

عنوان انگليسي

Risk factors and clinical findings of Gardnerella vaginalis infection in women referring to Tabriz health centers

خلاصه انگلیسی

Background: Bacterial vaginosis (BV) is the most common type of vaginitis during reproductive period. Preterm labor, tubal infertility and pelvic inflammatory disease are more prevalent among women with vaginosis. Regarding high amount of refers and lack of data about their risk factors, this study was conducted. Materials and methods: In this descriptive- analytic study, 1000 women referred to Tabriz health centers were randomly selected. Data were collected by a questionnaire containing demographic and fertility characteristics, previous history of treatment of symptoms as well as individual and sexual hygiene, researcher’s observations and results laboratory tests. Three samples were obtained from vaginal and cervical secretion and were used for microscopic observation and culture. Amsel’s diagnostic criteria were used for bacterial vaginosis. Data were analyzed by chi-square, t-test, exact Fisher test and logistic regression. Results: Gardnerella Vaginalis was found in 9.2% of vaginal discharges. Risk factors of BV included number of delivery, vaginal delivery, abortion, IUD utilization, individual and sexual hygiene and duration of antibiotic use. Number of vaginal delivery and abortion, vaginal pH, sexual hygiene, women’s education and husband’s occupation were predictive factors of BV. Conclusion: This study showed that diagnosis and treatment of BV based on symptoms could not be appropriate. It is recommended that laboratory testing should be added to clinical observation and examination to detect BV, especially before IUD insertion

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
اطلاعات اضافی :index: 3-Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR , Index Copernicus, CAB Abstracts & Global Healt Cinahl ,Islamic World Science Citation Database (ISC) Magiran , Iran Scientific Information Database (SID) Iranmedex ,
کلید واژه ها:واژينوز باكتريال - گاردنرلاواژيناليس - عوامل خطرساز - يافته های بالينی
کلید واژه ها (انگلیسی):Bacterial vaginosis - Gardnerella vaginalis - Risk factors - Clinical finding
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3030
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :06 بهمن 1390 08:38
آخرین تغییر :09 بهمن 1391 12:02

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...