title

ارزشیابی برخی از شاخصهای و نشانگرهای بهداشتی درمانی کشور در دو مقطع اول انقلاب و سال 1379

حمیدزاده اربابی, یوسف ، مهدوی, عبدالله ، صدیق, انوشیروان (1383) ارزشیابی برخی از شاخصهای و نشانگرهای بهداشتی درمانی کشور در دو مقطع اول انقلاب و سال 1379. فصلنامه اندیشه پاک بسیج اساتید استان اردبیل ــ 2 (3). ص.ص.7-23.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
5MB

خلاصه فارسی

چکیده: این مقاله یک بررسی توصیفی و مروری کتابخانه ای است که هدفش آشنائی خوانندگان فصلنامه با برخی از شاخصهای بهداشتی، درمانی کشورمان در دو مقطع زمانی، اوائل انقلاب اسلامی و سال های اخیر(81-79) و مقایسه آنها با شاخصهای جهانی می باشد. روش کار چنین بود که در ابتدا با مراجعه به منابع تخصصی در دسترس ( کتب ، مجلات ، نشریات و روز نامه ها)، داده و اطلاعات مورد نظر نت برداری شد و آنگاه پس از ویرایش به شکلی که ملاحظه خواهید نمود تنظیم گردید.در این مقاله سعی شده مفهوم شاخص و نشانگر، انواع شاخص ها و نشانگرها و کاربرد آنها و برخی از شاخص های بهداشتی ، درمانی کشورمان و مقایسه آنها با دیگر کشورها را مرور نماییم. امیدواریم مورد قبول خوانندگان محترم باشد. می توان نتیجه گیری کرد که شاخص های بهداشتی ، درمانی کشورمان همانند سایر کشورها رو به بهبودی است زیرا در بسیاری موارد از ارقام مربوط به کشورهای در حال توسعه قابل قبولتر و مناسبتر است ولی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم.لازم به توضیح است که اعداد و ارقام شاخص های مورد بحث در اوائل انقلاب ، از منابع متعدد به صورت پراکنده و موردی استخراج گردید. به علاوه ارقام ارائه شده در برخی با یکدیگر یکسان نبود و ارقام متفاوتی برای یک شاخص در منابع ذکر شده بود و لذا به ناچار در بعضی جداول، بخاطر هماهنگی با موقعیت های جامعه و تحلیل واضحتر براخی اعداد و ارقام گرد شدند.

عنوان انگليسي

Evaluation criteria and indicators of health-therapeutic country in both cross of early revolution and 1379


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :یوسف حمیدزاده اربابی
نویسنده مسئول :عبدالله مهدوی
کلید واژه ها:ارزشیابی - نشانگرهای بهداشتی درمانی - انقلاب
موضوعات :W حرفه پزشکی > W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فناوري اطلاعات سلامت
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :3041
ارائه شده توسط : دکتر عبداله مهدوی
ارائه شده در تاریخ :05 بهمن 1390 15:41
آخرین تغییر :24 بهمن 1391 11:51

ویرایش های موجود این سند

  • ارزشیابی برخی از شاخصهای و نشانگرهای بهداشتی درمانی کشور در دو مقطع اول انقلاب و سال 1379. (deposited 05 بهمن 1390 15:41) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...