title

ميزان بروز ويار حاملگى و عوامل دموگرافيك و روانى - اجتماعى مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراكز بهداشتى درمانى شهرستان نمين ، 1384-1381

شرقی, افشان (1386) ميزان بروز ويار حاملگى و عوامل دموگرافيك و روانى - اجتماعى مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراكز بهداشتى درمانى شهرستان نمين ، 1384-1381. در: دومین همایش بارداری ایمن , 16 اسفند 1386, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران .

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
10MB

خلاصه فارسی

مقدمه : عوامل موثر بر ايجاد ويار حاملگى هنوز به خوبى شناخته نشده اند هر چند كه يك سوم تا نيمى از مادران در دوران باردارى خود آن را تجربه مى ‌كنند . هدف مطالعه حاضر تعيين ميزان بروز ويار حاملگى و عوامل روانى – اجتماعى و دموگرافيك مرتبط با آن در زنان باردارتحت پوشش مراكز بهداشتى درمانى شهرستان نمين مى باشد . روش كار : اين مطالعه از نوع كهورت تاريخى‌ است كه در آن به طور تصادفى پرونده خانوار 122 مادر تحت پوشش مراكز بهداشتى ‌و درمانى شهرستان نمين كه حاملگى ‌خود را با موفقيت به پايان رسانده بودند مورد بررسى قرار گرفت همزمان با مادران مصاحبه حضورى نيز انجام شد. براى بررسى ارتباط بين متغيرهاى‌ روانى – اجتماعى و دموگرافيك با ويار حاملگى ازمدل رگرسيون لجستيك استفاده شد. يافته ها : نتايج مطالعه نشان داد كه 27% مادران در دوران باردارى ويار حاملگى ‌را تجربه كرده اند. از بين عوامل مختلف جنسيت مذكر جنين و اعتياد پدرارتباط مستقيم و قدرت تصميم گيرى ‌مادر در خانواده و مواجهه passive با دود سيگارارتباط منفى با بروز ويار حاملگى ‌داشت . بين سن مادر،رتبه تولد ،وضعيت اشتغال و تحصيلات مادر ،وضعيت اقتصادى خانواده با ويار حاملگى ‌رابطه معنى ‌دار يافت نشد. نتيجه گيرى : يافتن عوامل خطر ويار حاملگى ‌خصوصا عوامل روانى – اجتماعى مى تواند براى شنا سائى گروههاى در معرض خطر و بكار بستن مداخله هاى پيشگيرانه براى اين گروه مفيد باشد .نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :افشان شرقی
کلید واژه ها:ويار حاملگى ، روانى – اجتماعى ، دموگرافيك
موضوعات :WM روانپزشکی
WP بیماریهای زنان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :3118
ارائه شده توسط : دکتر افشان شرقی
ارائه شده در تاریخ :25 بهمن 1390 09:01
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 11:23

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...