title

بررسی شدت تنیدگی آورهای فیزیولوژيکی مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی شهر اردبیل

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، آهنگرداودی, شبنم ، صمدی, نسرین ، سیدجوادی, مهری (1390) بررسی شدت تنیدگی آورهای فیزیولوژيکی مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی شهر اردبیل. در: همايش سراسري مراقبتهاي پرستاري ومامايي در بيماريهاي مزمن 1-3 اسفند 1390, 1-3 اسفند, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
303kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nursing-school.kums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: دياليز به‌عنوان راه حلي در درمان بيماران نارسايي مزمن كليه، فرآيندي استرس زاست ومشكلات روانشناختي واجتماعي متعددي را که ناشي از خود بيماري و نيز درمان طولاني مدت آن مي باشد در پي دارد. اين پژوهش با هدف تعيين عوامل تنش زا ی فیزیولوژيکی در بيماران تحت همودياليز انجام شده است. روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي ميباشد . نمونه مورد مطالعه شامل 50 بيمار تحت درمان با همودياليز مي باشد، كه از روش نمونه گيري مبتنی بر هدف انتخاب شدند. به منظور جمع آوري داده ها از جهت بررسي ميزان شيوع و شدت تنيدگي آورهاي فیزیولوژيکی از پرسشنامه HSSاستفاده شده است كه فراواني و شدت عوامل استرس زاي مربوط به درمان (فيزيولوژیکی) را توسط 7 عبارت سنجيده شده است اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS16 و با دو روش آمار توصيفي وتحليلي و جداول توزيع فراواني و آزمونهاي آماري ANOVAs،موردبررسي وتجزيه وتحليل قرارگرفت. نتايج: نمونه هاي مورد مطالعه در محدوده سني ) 18-59 ( سال قرار داشتند. نتايج نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار نمرات تنيدگي آورهاي فيزيكي (M=1.97,SD=.46)بوده است.هم چنين نتايج نشان داد كه بيشترين عامل تنش زاي فيزيولوژیكي مربوط به كرامپ عضلاني و خستگي بود وبين ميانگين عوامل تنش زاي فيزيولوژیكي وجنس تفاوت معنی داری وجود دارد(P=.003وf=9.951). نتيجه گيري: در بيماران همودياليزي ازبین عوامل تنش زاي فيزيولوژیکی عامل خستگی شيوع بيشتري ازبقیه عوامل تنش زاي فيزيكي دارند. با توجه به اهميت روش هاي مقابله اي ميتوان با شناسايي مهارت هاي مقابله اي مفيد و كارساز و ارايه آنها از طريق برنامه هاي آموزشي و درماني فرآيند سازگاري بيماران دياليزي و درگيري با تنيدگي آورهاي مختلف را تسهيل نمود. کلید واژه ها: همو دیالیز،تنيدگي آورفيزيكينوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فاطمه ابراهیمی بلیل
کلید واژه ها:همو دیالیز ، تنيدگي آورفيزيكي
موضوعات :WT بیماریهای مزمن و بیماریهای سالمندان
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3163
ارائه شده توسط : خانم فاطمه ابراهیمی بلیل
ارائه شده در تاریخ :10 اسفند 1390 08:26
آخرین تغییر :09 تیر 1393 03:58

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...