title

بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد

سلیمی, سوسن ، نخستین, بابک ، عالی جهان, راحله ، حضرتی, صادق (1390) بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد. در: دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بارداری ایمن و مادران , 26 بهمن 1390, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

[img]
پیش نمایش
PDF - نسخه چاپ شده
112kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://en.sbmu.ac.ir/News/Pages/4thNationalSafePre...

خلاصه فارسی

هدف میزان وزن كم هنگام تولد، برای تك قلوئی و چند قلوئی در تمام نژادها 7/ 7% گزارش گردیده است. حدود 56 % زنان حامله در كشورهای در حال توسعه، 18 % در كشورهای توسعه یافته، و 80 % در جنوب آسیا كم خونی دارند. همچنین نتایج مطالعات در مورد تاثیر غلظت هموگلوبین مادر بر وزن هنگام تولد نوزاد ضد و نقیض می باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد بود. روش جمعآوری اطلاعات در یك مطالعه تحلیلی مقطعی پرونده های مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتی رمانی اردبیل به تعداد 6685 عدد، كه در سال 88 زایمان نموده بودند مورد بررسی قرارگرفتند. زایمان های دوقلوئی،نوزادان مرده متولد شده، خانم های سیگاری، مادران با بیماری های مزمن پیشرفته از مطالعه خارج گردیدند. اطلاعات بدست آمده توسط آزمون های آماری همبستگی پیرسون، T-test, ANOVA و MANOVA مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها ارتباط معنی داری میان غلظت هموگلوبین مادر در سه ماهه اول و سوم بارداری با وزن زمان تولد نوزاد یافت نشد. در میانگین وزن نوزادان بر حسب هموگلوبین طبقه بندی شده در گروه های مختلف نمایه شاخص توده بدنی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.بین سن مادر و سن پدر با وزن تولد رابطه معنی داری بدست آمد. همچنین میانگین وزن نوزادان بر حسب جنس، تفاوت معنی داری نشان داد. فراوانی نسبی وزن كم تولد 5/ 3% و ماكروزومی 2/ 5% بود. نتیجه گیری بر اساس این مطالعه میان غلظت هموگلوبین مادر و وزن زمان تولد ارتباط معنی داری وجود ندارد. میزان فراوانی نسبی وزن كم موقع تولد در این مطالعه از میزان متوسط جهانی كمتراست. میزان فراوانی نسبی كم خونی در مادران باردار در جامعه مورد مطالعه ما از میزان آن در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه كمتر می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی کلاسی)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :سوسن سلیمی
نویسنده مسئول :صادق حضرتی
کلید واژه ها:هموگلوبين، وزن پايين هنگام تولد، بارداري
کلید واژه ها (انگلیسی):Hemoglobin, Low birth weight, Pregnancy
موضوعات :WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WH سیستم های خونی و لنغاوی
WQ مامایی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :3168
ارائه شده توسط : دکتر صادق حضرتی
ارائه شده در تاریخ :11 اسفند 1390 07:46
آخرین تغییر :25 شهریور 1391 13:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...