title

اثر مصرف آب انار بر متغیرهای آنتی اکسیدانی و اکسیداتیو مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، شادمان فرد, علی (1390) اثر مصرف آب انار بر متغیرهای آنتی اکسیدانی و اکسیداتیو مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
87kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
410kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه و اهداف: فعاليت بدني شديد می تواند سبب استرس اكسيداتيو در ورزشكاران شود، بنابراين مكمل ياري با انار به خاطر داشتن تركيبات آنتي اكسيدانی می تواند در ورزشكاران مفيد باشد. لذا این مطالعه با هدف تاثیر مکمل آب انار بر روی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بدن ورزشکاران انجام گرفت. روش کار: در یک مطالعه مداخله ایی 28 نفر دانشجوی مذکر و سالم بطور تصادفي در دو گروه 14 نفره کنترل و آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. سن در محدوده 40 - 18 سال، ساکن بودن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از معیارهای ورود به مطالعه و داشتن بیماری خاص، استعمال دخانیات و مصرف سایر مکمل ها از معیارهای خروج از مطالعه بودند. پس از اخذ رضایت نامه از هر دو گروه اطلاعات عمومی و آنتروپومتری(قد و وزن) جمع آوری شد. پس از همسان سازی از لحاظ میزان فعالیت و دریافت مواد غذائی و همچنین ثبت اطلاعات، ازگروه آزمایش نمونه های خونی در حالت ناشتا جمع آوری گردید. سپس گروه آزمایش آب انار روزانه به میزان 240 میلی لیتر به مدت دو هفته دریافت کردند. در روز پانزدهم از هر دو گروه نمونه خوني ناشتا گرفته شد. سپس به هر دو گروه يک نوبت فعاليت ورزشي تا حد درماندگي داده شد. در نمونه های خوني مقادیر مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتي اکسيدانی تام، پروفايل ليپيدي، مس، روی، آهن، گلوتاتيون و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيداني گلوتاتيون پراکسیداز، پارااکسوناز و سوپراکسید دیسموتاز تعیین گردید. از آزمون آماری توصیفی، آزمون غيرپارامتريک کولوموگروف سمیرنوف و آزمون t استفاده گردید. سطح معنی داری آماری برای کلیه آزمونها (0/05>p) در نظر گرفته شد. نتایج: فعالیت آنزیمهای آریل استراز، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی پس از مصرف دو هفته آب انار افزایش معنی دار نشان دادند و مقادیر مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک(مالون دی آلدئید) کاهش آماری معنی دار یافت (0/05>p). ما هیچ تغییرات معنی داری در سطوح سرمی گلوتاتیون، مس، روی و فعالیت پارااکسوناز مشاهده نکردیم. نتیجه گیری: یافته های مطالعه اخیر پیشنهاد می کند که آب انار توانائی زیادی در تقویت ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن دارد و مصرف آن ممکن است اثرات سودمندی در بهبود استرس اکسیداتیو در حالت عادی و بعد از تمرینات ورزشی داشته باشد.نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمد مأذنی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
استاد مشاور :علی نعمتی
نگارنده :علی شادمان فرد
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 03
کلید واژه ها:آب انار ، استرس اکسیداتیو ، ورزش ، درمانده ساز
کلید واژه ها (انگلیسی):Pomegranate juice , Oxidative stress , Exercise , Exhaustive
موضوعات :QT فیزیولوژی
QU بیوشیمی
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش بیوشیمی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
کد شناسایی :3181
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :13 اسفند 1390 10:13
آخرین تغییر :31 فروردین 1393 09:46

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...