title

بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده دانش آموزان مدرسه امام صادق (ع) شهر اردبيل در باره بیماری آنفلوانزا

حمیدزاده اربابی, یوسف ، میرزاپور, عادل ، عمری , سلام ، محرمی, ناصر ، ویسی, دانا (1390) بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده دانش آموزان مدرسه امام صادق (ع) شهر اردبيل در باره بیماری آنفلوانزا. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
39kB

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: تامین و ارتقاء سلامت دانش آموزان از اهداف کارکنان مراکز بهداشتی درمانی محسوب می شود. یکی از راهکارهای اصلی تامین و ارتقاء سلامت دانش آموزان، افزایش دانش، بینش و عملکرد آنها در زمینه سلامت و پیشگیری از بیماریها می باشد. آموزش توسط دانشجویان کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه بمنظور بررسی تاثیر آموزش بهداشت دانشجویان بر دانش و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری آنفلوانزا انتخاب و انجام گردید. روش کار: اين مطالعه از نوع مداخله ای شبه تجربی بود. جامعه مورد پژوهش، دانش آموزان شاغل به تحصیل مدرسه امام صادق (ع) شهر اردبيل در زمستان 1390 بودند. برای انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و از چهار کلاس منتخب، تعداد 81 نفر از دانش آموزانی که داوطلب همکاری بودند پرسشنامه را تکمیل نمودند. ابزار گردآوری داده ها، یک پرسشنامه معلم ساخته بود. داده ها وارد نرم افزارSPSS گرديد و مورد تجزيه و تحليل آمار توصیفي قرار گرفت. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که میانگین سنی دانش آموزان 72/0±86/13 سال؛ حداقل سن 12 و حداکثر آن 15 بود میزان تحصیلات والدین از بیسوادی تا دکترا متغیر بود. میانگین تحصیلات پدران 83/4± 5/8 و میانگین تحصیلات مادران71/4 ± 37/7 بود. میانگین برادران و خواهران دانش آموزان 77/1± 92/1 بود. میانگین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از آنفلوانزا، قبل از آموزش 11/2± 14/6 بود که بعد از مداخله آموزشی به 2/2± 73/11 ارتقاء یافت. آزمون آماری paired t test نشان داد که اختلاف و تفاوت بین میانگین نمرات دانش آموزان مورد پژوهش در قبل و بعد آموزش معنادار است(010/0= p). نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که اجرای برنامه های آموزشی حتی بوسیله دانشجویان رشته های بهداشتی بخصوص بهداشت عمومی به دانش آموزان در ارتقاء آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریها موثر واقع می شود و میتوان در دوره کارورزی رشته های بهداشتی، دانشجویان با نظارت و هدایت مربیان، از این قبیل برنامه ها را تهیه و به دانش آموزان اجرا نمود.

عنوان انگليسي

Evaluating knowledge and preventive behaviors of school students of Imam Sadeq (AS) in Ardabil on influenza disease


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:آموزش بهداشت ، آگاهی ، رفتارهای پیشگیری کننده ، دانش آموزان ، انفلوانزا
کلید واژه ها (انگلیسی):health education , knowledge , preventive behaviours , students , infloanza
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :3190
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :16 اسفند 1390 07:46
آخرین تغییر :29 بهمن 1391 14:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...