title

بررسی دیدگاه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل در باره دلایل عدم مشارکت مردان در تنظیم خانواده

حمیدزاده اربابی, یوسف ، مردی, افروز ، آذروند, لیلا ، فرهنگ جو, سمانه ، حسینی جهان, ربابه ، مقدمی, مهدیه (1390) بررسی دیدگاه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل در باره دلایل عدم مشارکت مردان در تنظیم خانواده. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
40kB

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد مشارکت مردان در برنامه های تنظیم خانواده چشمگیر نمی باشد. این در حالی است که آنان نقش تعیین کننده در این زمینه دارند. از طرف دیگر، کارکنان بهداشتی بخاطر تماس مستمر و ارتباط صمیمی با مراجعان دارای تجارب ارزنده در مورد موضوعات بهداشت هستند. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه ماماهای مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل در باره دلایل عدم مشارکت مردان در تنظیم خانواده انتخاب و اجرا گردید. روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعی بود. جامعه مورد پژوهش، کارکنان شاغل در واحد بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده و مامایی مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبيل بودند که در بهمن ماه 1390 در این واحدها مشغول به خدمت بودند. ابزار گردآوری داده ها استفاده از یک پرسشنامه معلم ساخته بود. نمونه گیری نداشتیم و تمام کارکنان که مایل به همکاری بودند پرسشنامه را تکمیل نمودند. در این مطالعه، تعداد 49 نفر از کارکنان واحد مذکور پرسشنامه را تکمیل نمودند. داده ها وارد نرم افزارSPSS گرديد و مورد تجزيه و تحليل آمار توصیفي قرار گرفت. يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که میانگین سنی کارکنان مورد مطالعه 7±8/32 سال بود؛ میانگین تعداد فرزند 89/0± 33/1 بود و حداکثر فرزند، 3 فرزند بود. مهمترین عوامل دخیل در عدم مشارکت مردان به ترتیب عبارتند از: اطلاع رسانی ضعیف و تبلیغات ناکافی در مورد نقش اساسی مردان در تنظیم خانواده(94%)، نبود تسهیلات کافی برای حضور آقایان در مراکز بهداشتی(83%)؛ احساس اتلاف وقت هنگام مراجعه به مراکز توسط آقایان(82%)، اگاهی ناکافی یا عدم درخواست زنان از مردان برای همکاری و مشارکت در تنظیم خانواده(80%)، نداشتن دانش کافی راجع به فیزیولوژی تولید مثل و چرخه عادت ماهانه(77%) و اجباری نبودن حضور مردان در تشکیل پرونده بهداشتی برای تنظیم خانواده (73%). نتیجه گیری: اطلاع رسانی ناکافی و نبود تسهیلات لازم و آگاهی ناکافی از مهمترین دلایل عدم مشارکت مردان در تنظیم خانواده محسوب می شوند که خوشبختانه با افزایش تلاشها قابل برطرف شدن هستند. به نظر می رسد آموزش بهداشت بخصوص از طریق رسانه های همگانی و فراهم نمودن اتاقی با کارمند مرد برای مشاوره آقایان در مراکز بهداشتی، در این خصوص موثر باشند.

عنوان انگليسي

The views of staff of health centers in the city of Ardabil on the lack of participation of men in family planning


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
نویسنده :افروز مردی
نویسنده :لیلا آذروند
نویسنده :سمانه فرهنگ جو
نویسنده :ربابه حسینی جهان
نویسنده :مهدیه مقدمی
کلید واژه ها:ماما ، دلایل عدم مشارکت ، مردان ، روش تنظیم خانواده
کلید واژه ها (انگلیسی):Midwives , the lack of participation , mans , family planning
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :3193
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :16 اسفند 1390 07:43
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...