title

بررسی علل مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به اورژانس

صمدی, نسرین ، روحی, سحر ، مستعلی زیبا, مهران ، اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, رحیم ، قمیصی, ‍‍ژینوس (1390) بررسی علل مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به اورژانس. در: سومین كنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل بامحوریت زیست پزشكی, 11/12/1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
419kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://src.arums.ac.ir/index-11.html

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: مسمومیت ها ازجمله علل مهم مراجعه و بستری شدن کودکان می باشد و واضح است که تعیین علل مسمومیت ها در مراجعه کنندگان به اورژانس می تواند در کنترل و پیشگیری این گونه مشکلات موثر واقع شود.پس با توجه به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا مطالعه حاضررا با هدف تعیین علل مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به اورژانس انجام دهیم. موادوروش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد که برروی کلیه پرونده های مسمومیت موجود (578 مورد) انجام شده است. اطلاعات مورد استفاده از پرونده شامل جنس،سن،علت مسمومیت وموارد فوت شده می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSSنسخه شانزده استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش(9/2)بوده است.(7/51%)از کودکان پسر و (48%) دختر بودند.همچنین (3/44%) از موارد مراجعه شده را مسمومیت غذایی ، (2/11%) موارد را مسمومیت دارویی و( 5/4%) را مسمومیت با مواد شیمیایی تشکیل می دهد. ازمیان علل مسمومیت ،مسمومیت با مواد غذایی ناسالم بیشترین علت مسمومیت را به خوداختصاص داده است و متاسفانه (1/3%) از کودکان در اثرمسمومیت جان خود را از دست داده اند. بحث ونتیجه گیری: با توجه به اینکه کودکی سن رشد وتکامل می باشد ، بروز بیماری و بویژه مسمومیت ها می تواند با وارد کردن آسیب های جبران ناپذیر ، مانع رشد و تکامل کودکان شود. لذا با افزایش آگاهی والدین در خصوص مراقبت صحیح از کودکانشان و پیشگیری از قرار دادن داروها وسموم و... در دسترس کودکان و دقت در انتخاب موادغذایی مورد استفاده برای فرزندانشان می توان عوارض و آسیب های ناشی از مسمومیت ها در این گروه سنی را کاهش داد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین صمدی
کلید واژه ها:مسمومیت ، کودکان ، آگاهی ، اورژانس
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
QV فارماکولوژی
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3243
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :15 فروردین 1391 08:58
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 12:00

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...