title

بررسی تاثیر رسانه های گروهی در آموزش خود مراقبتی بیماران دیابتی

صمدی, نسرین ، رضایی, الهه ، اللهیاری, ایراندخت ، وثوقی, نازیلا ، پارسی, سعید (1390) بررسی تاثیر رسانه های گروهی در آموزش خود مراقبتی بیماران دیابتی. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
891kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://src.arums.ac.ir/index-11.html

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: بيماري ديابت از شايعترين بيماريها در زمينه اختلال در سوخت و ساز بدن است و عدم آگاهي از عوارض آن در مراحل پيشرفته مي تواند آسيبهاي غير قابل جبران جسمي و روحي بر فرد وارد كند. بنابراين ضرورت آموزش افراد ديابتي ايجاب مي كند كه توجه بيشتری به اين مهم معطوف شود. آموزش عمومی از طرق مختلف از قبیل تهیه ی مطالب و برنامه های آموزشی و هماهنگی با رسانه ها در کنار آموزش تیم درمانی می تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از عوارض ناشی از دیابت وکاهش هزینه های درمانی ناشی از این بیماری بر فرد و جامعه داشته باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر نقش رسانه های گروهی در آموزش خودمراقبتی بیماران دیابتی انجام گردیده است. موادوروشها: پژوهش حاضر از نوع مطالعه مروری سیستماتیک می باشد که با جستجو در منابع معتبر داخلی و خارجی حاصل گردیده است. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعات مختلف حاکی از آنست که رسانه های گروهی مهمترین و سهل الوصول ترین وسیله در امر آموزش و پیشگیری است. باتوجه به این مسئله، از میان رسانه های گروهی،تلویزیون بدلیل دردسترس بودن، بیشترین تاثیر نفوذی را در جامعه داشته و ارزانترین وسیله برای آموزش همگانی می باشد. همچنین نتایج حاصل از پژوهش ها ، نشانگراین مطلب است که استفاده از آموزش همگانی و ارتقاء سطح آگاهی مبتلایان به دیابت و خانواده آنها می تواند از بستری شدن مکرر این بیماران پیشگیری و هزینه ناشی از عوارض جسمی،روحی و روانی ناشی از بیماری را بر خانواده و جامعه کاهش دهد. بحث ونتیجه گیری: يافته ها نشان دهنده موثر بودن آموزش در پیشگیری از ایجاد عوارض در بيماران ديابتي مي باشد. از اینرو برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي به طور مستمر براي این بيماران و ارایه آموزش همگانی از طریق رسانه های گروهی در این زمینه ضروري بنظر می رسد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین صمدی
نویسنده مسئول :ایراندخت اللهیاری
کلید واژه ها:دیابت ، خودمراقبتی ، رسانه ، آموزش
موضوعات :WK سیستم غدد
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3252
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :20 فروردین 1391 07:42
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 11:08

ویرایش های موجود این سند

  • بررسی تاثیر رسانه های گروهی در آموزش خود مراقبتی بیماران دیابتی. (deposited 20 فروردین 1391 07:42) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...