title

بررسی ارتباط چاقی با اعتماد بنفس در مبتلایان به دیابت نوع دو

صمدی, نسرین ، صحرائی, صغری ، اللهیاری, ایراندخت ، مهرنوش, نسرین ، مستعلی زیبا, مهران ، پارسی, سعید (1390) بررسی ارتباط چاقی با اعتماد بنفس در مبتلایان به دیابت نوع دو. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

این آخرین ویرایش عنوان است.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
957kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://src.arums.ac.ir/index-11.html

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : دیابت و چاقی از شایعترین اختلالات متابولیکی می باشد.هرگاه دریافت انرژی به صورت مزمن بیش از مصرف آن باشد،چاقی به وجود می آید و هنگامیکه فرد ظاهر خود را از معیارمطلوب یا ایده آل پایین تر بداند ممکن است با احساسات و نگرش های نامناسب نسبت به خود مانند اعتماد بنفس پایین مواجه گردد. هدف از مطالعه حاضر نیز بررسی ارتباط بین چاقی با اعتمادبنفس در مبتلایان به دیابت نوع دو می باشد. مواد و روش ها : مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-همبستگی می باشد که بر روی 280نفر از مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره)شهر اردبیل انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک ،پرسشنامه کوپراسمیت ویک چک لیست جهت بررسی عوارض ناشی از دیابت وBMIبود. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS16 و ازمون های آماری توصیفی و تحلیلی فراوانی ،x^2 تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که اکثرواحدهای مورد پژوهش(220نفر،5/78%) اضافه وزن داشتند یا چاق(51نفر،2/18%) بودند و سطح اعتمادبنفس اکثر نمونه ها نیز112 نفر(40%) پایین گزارش شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون x^2 ،ارتباط آماری معنی داری (03/0=P) را بین چاقی و اعتماد بنفس نمونه های مورد پژوهش نشان داد. بحث و نتیجه گیری: چاقی اختلالی است که اغلب با بیماریهایی از جمله دیابت نوع دو همراه است .علاوه بر این، چاقی با افزایش تصورات بد نسبت به خود همراه می باشدو این نیزباعث ایجاد ناراحتی و ناخشنودی از ظاهر فیزیکی در فرد و اعتمادبنفس پایین در وی می شود. اعتماد بنفس پايين نیز با سطح اضطراب متوسط يا شديد بيان شود که این اضطراب نیز باعث افزایش قند خون وتشدید عوارض ناشی از این بیماری می شود. بنابراین با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه وبا توجه به اهمیت کنترل قندخون و پیشگیری از عوارض ناشی از دیابت، باید آموزش های لازم دررابطه با تغذیه سالم و اهمیت تحرک در این بیماران اجرا گردد تا با پیشگیری از چاقی و ارتقاء سطح اعتماد بنفس این بیماران ،عوارض بیماری کاهش یافته، خودمراقبتی افزایش یابد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین صمدی
کلید واژه ها:چاقی،نمایه توده بدن، اعتمادبنفس، دیابت نوع دو
موضوعات :WK سیستم غدد
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3253
ارائه شده توسط : خانم نسرین صمدی
ارائه شده در تاریخ :19 فروردین 1391 07:51
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 10:36

ویرایش های موجود این سند

  • بررسی ارتباط چاقی با اعتماد بنفس در مبتلایان به دیابت نوع دو. (deposited 19 فروردین 1391 07:51) [Currently Displayed]

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...