title

بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر تعامل مادر و نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

مهرنوش, نسرین ، بریم نژاد, لیلی ، سیدفاطمی, نعیمه ، حقانی, حمید (1390) بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر تعامل مادر و نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان. در: کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد, 20-18 بهمن ماه 1390, مشهد.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
367kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف : بستری شدن نوزاد نارس در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان باعث می شود اعضای خانواده حس فقدان را تجربه کنند و ارتباط عاطفی مادر با نوزاد مختل شود. والدین در برقراری تعامل با نوزادشان با مشکل مواجه می شوند. این روند تعامل نوزاد-والدین رشد و تكامل عاطفي و جسمي نوزاد را تحت تاثير قرار مي دهد. بروز مشكلاتي مثل افسردگی و اختلال اضطرابی و اختلال در الگوهای والدینی بدنبال اين واقعه در والدين گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه توانمند سازی بر تعامل مادر- نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان انجام گردید. روش کار: : این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با گروه کنترل بود. تعداد 140 مادر دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان ، به روش تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار داده شدند. ارتباط والدین با نوزاد و نقشهای والدی و تعامل مادر و نوزاد ، با استفاده از برگه مشاهده رفتارهای دلبستگی اونت بررسی شد و داده ها توسط برنامه نرم افزاری SPSS (ویرایش 16) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: میانگین کل رفتارهای دلبستگی مادران در گروه آزمون65/6±01/52 و در گروه کنترل 09/28±28/36 می باشد و نتیجه آزمون تی مستقل (P=0/000) نشان داد که بین دو گروه از نظر اماری تفاوت معنی داری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بر مبنای یافته های پژوهش و با توجه افزایش تعامل مادر و نوزاد نارس ، پیشنهاد می شود پس از تولد نوزاد نارس، به والدین به خصوص مادران جهت مواجهه با نوزاد در بخش مراقبتهای ویژه و برقراری ارتباط مناسب با نوزاد آموزشهای لازم ارائه شود و مادران را جهت مراقبت از نوزاد نارس توانمند سازند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین مهرنوش
کلید واژه ها:بخش مراقبت ویژه نوزادان، برنامه توانمند سازی، تعامل مادر – نوزاد ، نوزاد نارس
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WY پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه پرستاری
کد شناسایی :3276
ارائه شده توسط : خانم نسرین مهرنوش
ارائه شده در تاریخ :19 فروردین 1391 07:48
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 11:01

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...